Close
Vaš broj telefona.
Preuzmite OVDE, originalni dokument na engleskom ovde
NPPOV (WWTP) - POSTROJENJE ZA PREČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA do 50 PE Uputstva za rad (za probni rad) VH / VH L / VH + DU / VH L + DU
1. Uvodne odredbe
Operativna pravila za postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda (PPOV, BIO septička jama, BIO kanalizacija) tipa VH sadrže informacije o upotrebi, radu i rukovanju PPOV. Operativna pravila prate važeće propise i standarde i njihovo poštovanje je neophodno za postizanje optimalnog rada PPOV. Operater je dužan da obezbedi ažuriranje operativnih pravila u skladu sa važećim propisima, tehnološkom opremom PPOV i uslovima rada. U slučaju da odredbe operativnih pravila postanu u suprotnosti sa novoodobrenim zakonodavstvom, ili dođe do izmene tehničkih i tehnoloških parametara, opterećenja itd., potrebno je ispraviti i ažurirati operativna pravila. Pored toga, operater je obavezan da revidira operativna pravila u intervalima od najviše 5 godina.
Potrebno je da se detaljno upoznate sa ovim dokumentom pre bilo koje aktivnosti koja se sprovodi sa PPOV. Nemojte obavljati nikakve aktivnosti dok se detaljno ne upoznate sa ovim dokumentom i ne razumete sve instrukcije u njemu. U slučaju bilo kakve nedoumice, obratite se proizvođaču i dobavljaču odgovarajućeg dela unapred. Za štete nastale usled nepoštovanja ove odredbe, nepravilnog postupanja, nepravilne upotrebe
uređaja ili dela uređaja, nepravilnog rada ili generalno neadekvatnog rada, itd., proizvođač nije odgovoran a uređaj ili oštećenja se ne mogu popraviti u garantnom roku.
2. Osnovni podaci
2.1. Korišćenje PPOV
Postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, (BIO septička jama, BIO kanalizacija) do 50 populacionih ekvivalenata (PE) predviđena su za prečišćavanje otpadnih voda iz porodičnih domaćinstava, grupa domaćinstava, stambenih zgrada i drugih objekata (restorani, hoteli, prodavnice, administrativni i proizvodni prostori, škole, vrtići, itd. Ona rade na mehaničko-biološkom principu i služe za prečišćavanje otpadnih voda iz bilo kog izvora organskog zagađenja (kuhinje, kupatila, toaleti itd.). Postrojenja za prečišćavanje su ispitana u skladu sa standardima STN EN 12566 – 3. Karakteriše ih visoka otpornost u odnosu
na životnu sredinu i dug vek trajanja. Postrojenja za prečišćavanje omogućavaju ekonomski povoljno odlaganje otpadnih voda. Rad PPOV je pouzdan čak i pri blago prekinutom dotoku otpadnih voda. Da bi se obezbedio potreban kvalitet prečišćene vode neophodan je ispravan rad postrojenja za prečišćavanje, pravilan nadzor i poštovanje utvrđenih tehničkih i tehnoloških parametara PPOV. Prečišćene otpadne vode moraju se ispuštati u skladu sa važećim zakonodavstvom (obično je moguće direktno u prijemni vodotok). Ako površinske vode nisu dostupne, a zakonodavstvo to dozvoljava, moguće je odvođenje vode u podzemne tokove kroz odgovarajući objekat za infiltraciju. Na nekim lokacijama, parametri uređaja mogu ograničavati njegovu primenu. Po potrebi, na tehnološku liniju za prečišćavanje moguće je dodavati odgovarajuću dodatnu opremu
Odabir, način primene konkretne opreme i opšti dizajn tehnološke linije za prečišćavanje (uključujući dodavanje odgovarajuće opreme koja može biti snabdevanje trećih strana) uvek treba proceni odgovorno ovlašćeno lice/projektant u oblasti vodoprivrede na osnovu važećih zakonskih propisa, lokalnih uslova i specifične situacije konkretnog kupca. Osnovne informacije za ovlašćena lica navedena su u Operativnim pravilima. Ako su potrebne dodatne informacije (koje tamo nisu navedene) ili postoje
druga pitanja, možete se direktno obratiti dobavljaču opreme.
2.2. Delovi postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda (PPOV, BIO septička jama, BIO kanalizacija)
Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda tipa VH sastoji se iz sledećih delova:
• cilindrični vodonepropusni rezervoar (sa mogućim priključkom)
• tehnološki ugrađene konstrukcije
• poklopac
• ulazne i izlazne cevi za povezivanje
• duvaljka
• sistem za provetravanje
• sistem pumpanja
• Pored toga, PPOV može biti opremljeno (prema potrebama i zahtevima kupca/projektovanja ovlašćenog lica u oblasti vodoprivrede) dodatnom opremom (npr. kutija za duvaljku, dozirna jedinica, objekti za upravljanje muljem, objekti za tercijarnu obradu, taložnik/rezervoar za zadržavanje, kontrolna jedinica, sonda za kiseonik, pH sonda, dezinfekcija, centrala itd.). Predmete/opremu mogu isporučivati treća lica, a neki mogu biti samo deo građevinskog snabdevanja.
2.3. Kvalitet prečišćene otpadne vode
BIO septičke jame (BIO kanalizacija) tipa VH postiže visoku efikasnost prečišćavanja, uz nisku potrošnju električne energije. Dostignuti parametri prečišćene otpadne vode u poređenju sa graničnim vrednostima indeksa zagađenja ispuštene otpadne vode koji proizilaze iz Uredbe Vlade Republike Slovačke br. 269/2010 Coll. (koja postavlja zahteve u smislu ciljeva kvaliteta površinske vode i granične vrednosti otpadne vode i posebne indekse zagađenja vode) navedeni su u tabeli ispod.
2.4. Tehničko-tehnološki parametri
Tehničko-tehnološki parametri postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda nalaze se u opštem planu i tabelama.
Napomena: za ovlašćeno lice/projektante: Ulaz / Izlaz: uraditi VH8/L (110-160), nad VH10/L (160-200). Dimenzije su zaokrugljene. (• za tip VH, dimenzije mogućeg eventualnog dizajna u vidu elipse prikazane su u zagradama). Visina VH 6 L/L+DU je 1,5 m. Jedinica za doziranje (smanjenje P) se može instalirati i kao samostalna (EN 12566-7). Najmanja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda: primeniti na mestima gde nema maksimalnog odliva u skladu sa standardom EN 12566-3, u suprotnom dopuniti opremu odgovarajućim priborom protiv prekomernog odliva kanalizacionog mulja (rezervoar, filter, itd.) / PPOV češće rade odvajanje mulja. Obratite se svom dobavljaču za dodatne funkcije i parametre za izbor i korišćenje uređaja u određenim uslovima/lokacijama. 1 razmotreni početni parametri tipa ulaznog organskog i hidrauličkog opterećenja; EO ~ (135 l / EO.d / 60g BSK5 / EO.d) 2 preporučeni uobičajeni radni parametri i preračunata EO za približnu prosečnu proizvodnju OV do EO u nekim zemljama
Pre pokretanja postrojenja potrebno je da projektnu dokumentaciju pripremi ovlašćeno
lice/projektant. Predviđeno je da ona sadrži tehnološki deo u kojem će se primena PPOV tehnološki proceniti u smislu specifičnih uslova i zakonskih propisa na mestu ugradnje, posebno (ali ne samo) lokalnih zakonskih propisa za tehnološke parametre rada i tehničke parametre uređaja. Shodno tome, ako je potrebno, treba ponovo proceniti radne parametre za postrojenje. U skladu s tim, na liniji za tehnološko prečišćavanje mogu se uspostaviti i drugi pogodni objekti. Ta dokumentacija mora sadržati statički deo, u kojem će se statički proceniti korišćenje PPOV u odnosu na specifične uslove i zakonske propise na lokaciji postrojenja, posebno (ali ne samo) u
slučaju promena u standardnom dizajnu uređaja (npr. proširenje opreme, itd.). Ako dokumentacija ne sadrži statički deo u gore navedenom obimu, potrebno je potpuno betonirati uređaj vodonepropusnim betonom koristeći postupak koji će projektant utvrditi u dokumentaciji. Takva građevinska instalacija je tako sastavni deo postrojenja. Tehnološka linija treba da sadrži i kontrolni objekat (za uzorkovanje). Nakon instalacije rezervoara, potrebno je sprovesti ispitivanje vodonepropusnosti rezervoara. U slučaju da su ovlašćenom licu/projektantima potrebne dodatne informacije, mogu ih zatražiti od isporučioca opreme.
3. Opis BIO septičke jame
3.1. Mogućnosti procesa prečišćavanja
Za prečišćavanje se koriste biološki procesi u postrojenjima za biološko prečišćavanje i stoga je neophodno osigurati da u postrojenje za prečišćavanje mogu ući samo supstance koje ne izazivaju smrtnost, inhibiciju ili druge štetne efekte po ispravnu biokulturu. U suprotnom, proces prečišćavanja može biti ograničen. Da bi se postigao nesmetan rad postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, potrebno je osigurati da
supstance koje nisu karakteristične za kanalizaciju ne dopru do PPOV. Među takvim supstancama su sledeće:
• mehanički i biološki nerazgradive materije (tekstil, plastika, drvo, kosti, salvete, folija, materijal za
pakovanje, papirni ubrusi, impregnirani papir, novinski papir i papir za štampanje, higijenski ulošci,
teško razgradivi mokri papirni ubrusi i drugi tvrdi razgradivi otpad)
• visoko koncentrovane organske materije (otpad od hrane, otpad od drobilice, itd.)
• masti i ulja (stvaraju neadekvatno okruženje za biologiju PPOV)
• jaka antibakterijska sredstva za dezinfekciju i koncentrovani rastvori (SAVO, Domestos, Asanox, Devil, Bref Duo Duo fluid, Colorox, Tirit Profesional i tako dalje - koristiti ih samo u izuzetnim slučajevima, uvek u visoko razblaženom stanju kako bi se izbeglo masovno izumiranje biokulture)
• sredstva za čišćenje (npr. na bazi natrijum hipohlorita NaClO, koji usporava aktivnost mulja)
• velike količine nisko zagađene vode (bazeni, burad, rashladna voda, kišnica, itd.)
• druge neadekvatne supstance industrijske prirode – lekovi, otrovi, toksične materije, organski rastvarači, regenerativni rastvori iz domaćih plastifikatora, boje, lakovi, rastvarači, kiseline, baze, voda iz kondenzacionog kotla i tako dalje (može doći do inhibicije procesa prečišćavanja, uništavanja mulja) Značajna neujednačenost ulaznih otpadnih voda može dovesti do smanjenja efikasnosti postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda. Kratkoročni prekid dotoka u postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda
ne narušava njegov rad. U slučaju dužeg prekida dotoka, pustiti duvaljku da radi u režimu koji štedi vreme i / ili dozirati adekvatni organski koncentrat. Izuzetno duga pauza u radu (više od 1 meseca), odnosno smanjenje dotoka (smanjenje broja stanovnika povezanih sa postrojenjem za prečišćavanje, dugoročno odsustvo, iseljenje, itd.), mogu dovesti do takve situacije da se (zbog nedostatka dotoka otpadnih voda
PPOV) PPOV mora ponovo pustiti u rad. Zbog ovih razmatranja, primereno je stabilizovati (uravnotežen) dotok otpadnih voda u skladu sa standardom EN 12566-3. Takođe je važno ograničiti značajna ispuštanja veoma velikih količina zagađene vode, čime se izbegava rizik od plavljenja biokulture za prečišćavanje i naknadnog gubitka efikasnosti postrojenja za prečišćavanje. U slučaju opterećenja opreme u gornjim
nivoima tehnoloških parametara (vidi tabelu parametara) potrebno je razmotriti dopunu tehnološke linije prečišćavanja odgovarajućom opremom (rezervoar za zadržavanje, rezervoar za prečišćenu vodu, objekti za upravljanje muljem, itd.). Za rad PPOV potrebno je:
• pridržavati se uputstava i preporuka datih u operativnim pravilima
• izbegavati dovod otpadnih voda iz septičkih jama u postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda
• prečišćavati samo kanalizacionu vodu i vode slične prirode čija je pH vrednost: 6,5 - 8,5.
• u slučaju velikih količina tople vode – kako bi se osiguralo da temperatura otpadne vode nije viša od 35°C
• ako je kuhinja ugostiteljskog objekta takođe priključena na PPOV (ili generalno veća proizvodnja masnoća), potrebno je instalirati ispravno projektovan separator masnoča pre postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda na odgovarajućoj grani kanalizacije
• kod pretpostavljenog preopterećenja, udarnog opterećenja i/ili maksimalnog protoka (u skladu sa EN 12566-3) i prema lokalnim uslovima, potrebno je koristiti na najmanjim PPOV (i barem razmotriti na drugim PPOV) odgovarajući uređaj za sprečavanje prekomernog odliva mulja iz PPOV i drugih neodgovarajućih povezanih pojava (npr. rezervoar za zadržavanje, odgovarajući filter) ili preduzeti druge odgovarajuće mere,
• ako je obavezna specifična pH vrednost prečišćene vode, savetuje se praćenje pH vrednosti i njegova korekcija.
Na kvalitet procesa prečišćavanja u postrojenju može negativno uticati i neracionalno velika količina deterdženata i omekšivača pri pranju rublja (posebno kada se pere nekoliko mašina jedna za drugom u kratkom vremenskom periodu). Preporučujemo vam da rasporedite velike količine rublja na nekoliko dana. Proizvođač ne snosi odgovornost za štetu prouzrokovanu nepoštovanjem principa koji proizilaze iz prirode opcija procesa biološkog čišćenja.
3.2. Tehnološka područja u PPOV
Sa tehnološkog aspekta, postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda (biološki reaktor) sastoji se iz sledećih područja:
- aktivaciona površina postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda može se sastojati (prema vrsti) od:
- područja denitrifikacije (delovi rezervoara koji nisu prozračeni, podeljeni u nekoliko komora)
- područje za nitrifikaciju (kiseonik) (delovi rezervoara „prozračeni“ putem aeracije finih
mehurića)
- područje za separaciju
3.3. Opis procesa čišćenja (VH L, VH L+DU)
Otpadna voda teče kroz ulaznu cev u aktivacioni prostor koji sadrži sistem za prozračivanje sa aeratorskim elementima. Ovde su zarobljene deblje mehaničke nečistoće i plutajući elementi. Istovremeno, aktivnost mikroorganizama dovodi do uklanjanja organskog i azotnog zagađenja iz otpadnih voda. Kroz sistem za prozračivanje i elemente za prozračivanje, potrebna količina vazduha se dovodi duvaljkom u aktivacioni prostor. Iz aktivacionog prostora voda se odvodi u prostor za separaciju. Separator odvaja mulj od prečišćene vode. Mulj se taloži na dno prostora
za separaciju, a zatim prečišćena voda teče kroz odvod izvan PPOV. Postrojenje za
prečišćavanje otpadnih voda je opremljeno sistemom za recirkulaciju, koji se „pokreće“ iz duvaljki za vazduh i upumpava mulj između funkcionalnih prostora u PPOV - sa dna separacionog prostora natrag u aktivacioni prostor (spoljna recirkulacija). Da bi se povećala efikasnost procesa prečišćavanja, prostor za separaciju je takođe opremljen hidropneumatskom opremom za različite nivoe. Ovaj sistem prečišćavanja obezbeđuje rafinisanje separatora (a time i potencijalno plutajućeg mulja). Svi sistemi u postrojenjima za prečišćavanje otpadnih voda rade pomoću ventila na razvodniku.
VH Tech
3.4. Opis procesa čišćenja (VH L, VH L+DU)
Otpadna voda teče kroz ulaznu cev do ulaznog područja za denitrifikaciju. Ovde se nalazi zaštitna korpa, koja hvata deblje mehaničke nečistoće. Zatim otpadna voda teče u primarni kiseonični prostor (koji sadrži sistem za provetravanje sa elementom za provetravanje). Zatim otpadna voda ulazi u glavni prostor za denitrifikaciju, gde dolazi do hvatanja lakih plutajućih materija za filtraciju i čestica koje se brzo talože. Istovremeno, vrši se degradacija zagađenja azotom iz otpadnih voda u području denitrifikacije. Zatim otpadna voda teče do glavnog kiseoničnog područja gde se nalazi
glavni sistem za provetravanje; ovo se završava na dnu elementom (elementima) za
provetravanje. Duvaljka dovodi potrebnu količinu vazduha kroz nju do kiseoničnog područja. Ovde, zbog aktivnosti mikroorganizama, dolazi do uklanjanja organskog i azotnog zagađenja iz otpadnih voda. Voda teče iz kiseoničnog područja u područje separacije. U separatoru se odvaja mulj od prečišćene vode. Muljni sedimenti odlaze na dno područja separacije i prečišćena voda teče kroz izlaz iz PPOV. Postrojenje za prečišćavanje je opremljeno recirkulacionim (pumpnim) sistemom koji se sastoji od dve vazdušne pumpe (tzv. „mamut-pumpe“). One se „pokreću“ vazduhom iz duvaljke i pumpaju mulj između funkcionalnih područja u PPOV (BIO septičke jame). Prva pumpa uvlači mulj sa dna separacionog prostora nazad u aktivacioni prostor (spoljna recirkulacija), a druga
uvlači mulj ispod zaštitne korpe (unutrašnja recirkulacija). Takođe, kako bi se povećala efikasnost procesa prečišćavanja, područje separacije je opremljeno hidropneumatskim uređajem sa dvostrukim delovanjem za završno prečišćavanje površine vode. Ovaj sistem završnog prečišćavanja obezbeđuje čišćenje površine vode iz separatora (i time razbijanje mulja koji je eventualno isplivao), kao i u slučaju potrebe za završnim pročišćavanjem površine vode (uklanjanje lakih nečistoća koje plutaju na površini vode). Svi sistemi u BIO septičke jame (PPOV) kontrolišu se pomoću ventila na razvodniku.
VH Tech
4. Rukovanje postrojenjem i njegova
4.1. Rukovanje, transport i skladištenje
Pre rukovanja postrojenjem potrebno je proveriti njegovo opšte stanje. Obavezno osigurajte da u unutrašnjim područjima nema stranih objekata i kišnice. Pre rukovanja, potrebno je izvući kišnicu iz postrojenja i izvršiti završno prečišćavanje. Postrojenjem treba rukovati tako da se izbegne nepotrebno naprezanje postrojenja i njegovih delova ili njihova deformacija. Na temperaturama ispod 5°C rukovanje postrojenjem nije dozvoljeno (zbog relativno manje otpornosti plastike na udare). Postrojenje se isporučuje kao kompletna jedinica u montiranom stanju. Instalaciju na predviđenom mestu vrši Kupac ili treće lice. Što se tiče transporta postrojenja, potrebno je koristiti
transportno vozilo odgovarajuće nosivosti i dimenzija. Tokom transporta i skladištenja, pre instalacije, potrebno je postaviti postrojenje na ravnu i stabilnu površinu i obezbediti uslove kojima će se sprečiti mogućnost mehaničkog oštećenja i intervencije treće strane do potpunosti i integriteta isporuke. Postrojenje takođe treba osigurati od neovlašćenih lica u pogledu mogućnosti nezgoda, posebno uzrokovanih padom u rezervoar. Za dugotrajno skladištenje (duže od 2 meseca) potrebno je obezbediti zaštitu postrojenja od sunčevog zračenja.
4.2. Opšte informacije o instalaciji rezervoara
Pre instalacije postrojenja, morate imati izrađenu projektnu dokumentaciju (PD) od strane stručno kvalifikovanog projektanta. Mesto za instalaciju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda treba izabrati na odgovarajući način, u pogledu površine za rukovanje postrojenjem za prečišćavanje otpadnih voda, kao i u pogledu dostupnosti postrojenja za prečišćavanje tokom njegovog rada. Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda mora biti provetreno iznad najviše tačke stambenog dela zgrade. Ventilacija se može rešiti odzračivanjem dovodne cevi/stojeće cevi. Instalaciju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda treba izabrati tako da se izbegne poplava u slučaju kiše.
Pri instalaciji rezervoara postupiti uvek prema važećoj izrađenoj projektnoj dokumentaciji i uz pisana stručna pomoćna uputstva proizvođača i pridržavati se preporuka projektanta.
4.3. Procedura za instalaciju rezervoara
Instalacija rezervoara sme se vršiti na temperaturama iznad 5 oC. Na nižim temperaturama postoji opasnost od oštećenja. Pre instalacije, proverite celo postrojenje, uključujući priključak. Ulazni i izlazni kanalizacioni sistemi treba da budu locirani na dubini koja ne zamrzava ili toplotno izolovani (projektant rešava potrebu za izolacijom od zamrzavanja). Preporučuje se ručno postavljanje potpuno plastičnog rezervoara u iskopnu jamu na očišćenu betonsku podlogu (bez sitnog kamenja i nečistoća) pomoću užadi za vezanje
Rezervoar ne sme biti izložen padu, udaru ili drugom opterećenju koje bi izazvalo njegovo mehaničko oštećenje.
Betonsko ležište s nagibom maks. ± 5 mm izvodi se prema građevinskom projektu. Nakon ugradnje na betonsko dno, BIO septička (PPOV) jama se poravnava po pravcu i proverava se horizontala instalacije. U slučaju da horizontalnost instalacije nije u okviru tolerancije ± 5 mm, rezervoar treba ukloniti i ponoviti instalaciju. Nakon instalacije i opšteg podešavanja rezervoara, može se pristupiti povezivanju ulaza i izlaza.
Na priključne cevovode postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda za dovod otpadnih voda nalazi se ulazni cevovod koji se postavlja tako da ima prepust nad rezervoarom za PPOV i tako da se zaštitna korpa može ukloniti. Kanalizacioni odvodni cevovod mora biti povezan sa spojnim cevovodom za prečišćeni otpad koji se odvodi. Nakon povezivanja PPOV sa ulaznim i izlaznim cevima, rezervoar se postepeno puni vodom. Pojedinačni delovi u rezervoaru se naizmenično pune tako da razlika između nivoa vode ne prelazi 10 cm. Tokom postepenog punjenja rezervoara, rezervoar takođe treba betonirati ili zatrpati (u skladu sa lokalnim uslovima, PD i uz pomoćna uputstva proizvođača) ravnomerno po obodu.

  • Betonska obloga se izvodi slojevito (prema nivou vode u rezervoaru), a svaki sloj se naknadno stvrdnjava. Postepeno, rezervoar će biti obložen betonom do visine navedene u građevinskom projektu i prema pomoćnim uputstvima proizvođača, a PPOV će biti napunjen vodom do ivice izlaza. Rezervoar je vodonepropustan, tj. ne zahteva nikakvu izolaciju od curenja vode.
  • Što se tiče nasipanja, treba koristiti pesak ili sortiranu zemlju bez oštrog kamenja (naudaljenosti od najmanje 15 cm od plašta rezervoara). Nasip treba sabiti slojevima, dok serezervoar puni vodom.

Kod betonskog zatvaranja dela rezervoara iznad površine vode (uključujući priključak), on mora biti obložen tako da sabijena zemlja ne oštećuje rezervoar. Preporučujemo da izvedete odgovarajuću betonsku oblogu/nasip priključka kada je poklopac već postavljen.

U slučaju da se rezervoar ne može zaštititi od neovlašćenih lica ili dece, preporučujemo zaključavanje poklopca rezervoara i obezbeđivanje svih prostorija postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda od ulaska neovlašćenih lica (npr. ograđivanjem). Opštu instalaciju rezervoara u teren rešava projektant projektnom dokumentacijom.
Nije dozvoljeno izvođenje betonskih obloga ili zatrpavanje praznog rezervoara kako bi se izbegle deformacije i moguća oštećenja zida. Ako su neki neželjeni predmeti (npr. kamenje, glina, itd.) ušli u PPOV tokom radova, potrebno ih je ukloniti sa BIO septičke jame (PPOV) i o građevinskih čistiti celokupno PPOV.
4.4. Preporuke za instalaciju rezervoara
Pridržavajte se statičkog rasuđivanja, posebno kod instalacionih i građevinskih radova. Možete se konsultovati sa dobavljačem/proizvođačem. Uopšteno, potrebno pridržavati se sledećeg:
• debljina betonske osnove i betonske obloge mora biti u skladu sa nosivošću podloge i
opterećenjem iz punog rezervoara (minimalno 15 cm sa čeličnim elementima – osnovna ploča i plašt /statičkom procenom/)
• u toku instalacije rezervoara iskopna jama ne sme biti poplavljena kišnicom
• u slučaju visokog nivoa podzemnih voda potrebno je smanjiti visinu nivoa pre
betonskih radova ispod površine osnove
• uzeti u obzir vrstu zemljišta na mestu instalacije, njegovu propusnost i eventualno
kretanje tla
• ulazni i izlazni kanalizacioni sistemi moraju biti locirani na dubini gde nema zamrzavanja ili moraju biti toplotno izolovani,
• pre nasipanja ili betoniranja potrebno je priključiti ulaznu i izlaznu kanalizaciju na
vodonepropustan način i proveriti opšte stanje postrojenja (u slučaju oštećenja opreme
pozvati izvođača radova radi popravke uz naknadu)
• razmotriti izolaciju postrojenja, s obzirom na klimatske uslove na mestu instalacije
• za postepeno punjenje rezervoara i istovremeno izvođenje betonskih obloga
• za izvođenje betonskih obloga slojevito i ravnomerno oko oboda rezervoara (dok se
svaki sloj naknadno stvrdnjava na odgovarajući način)
• za izvođenje delimičnog ili potpunog oblaganja betonom kako bi se izbegla oštećenja ili deformacije postrojenja usled pritiska vode nagore ili opterećenja od okolnog zemljišta. Na mestima pojave podzemnih voda treba izvršiti betonsko oblaganje najmanje do visine podzemnih voda pomoću vodostajnog betona.
• u slučaju rizika od povećanja opterećenja oko rezervoara (npr. zbog pokretanja vozila u blizini postrojenja) – za izvođenje ukupnog betonskog oblaganja (potrebno je obezbediti odgovarajući unutrašnji protivpritisak u svim područjima postrojenja – podupiranjem rezervoara podupiračima)
• u slučaju da poklopac postrojenja služi kao stalna oplata za plafonsku ploču od
gvožđa i betona, potrebno ga je na odgovarajući način podupreti
• kod nasipanja, koristite zemlju bez oštrog kamenja i koristite pesak na zidu rezervoara na udaljenosti od 15 cm min.
• za sabijanje nasipa po slojevima i ravnomerno oko oboda rezervoara (dok je postrojenje još uvek napunjeno vodom i u cilju zatvaranja kako bi se izbeglo oštećenje rezervoara usled sabijene zemlje)
• za čuvanje zone sanitarne zaštite životne sredine (od kanalizacione opreme, bunara za vodu, susednog zemljišta, zgrade itd.) koje se određuju na osnovu uslova na licu mesta
• za zaštitu jedinica objekta od dizanja površinskih voda iz spremnika za vodu i od
podzemnih voda
• u slučaju da nije izvršeno hidrogeološko istraživanje (mišljenje) i projektant konstrukcije ne preporučuje nasipanje, tada je potrebno izvršiti betonsko zatrpavanje postrojenja po celoj visini (uključujući priključak)
• posebno (ali ne samo) prilikom ulaska u podzemne vode, razmotriti ugradnju
odgovarajućeg objekta na PPOV (objekat za kaptiranje, bušotina sa hidrofobnim filterom, itd.) i na taj način ograničiti uticaj mogućeg curenja mulja na druge tehnološke objekte (objekti za apsorpciju,itd.), što treba da obezbedi mogućnost čišćenja, održavanja ili zamene punjenja
• kod opreme za utovar na gornjim nivoima tehnoloških parametara (ali ne samo tada),
razmotriti dopunu tehnološke linije prečišćavanja odgovarajućom opremom (rezervoar za zadržavanje, rezervoar za prečišćenu vodu, objekti za upravljanje muljem, itd.
• u slučaju bilo kakve nedoumice obratite se zaposlenima kompanije.
4.5. Povezivanje duvaljke
Preporučujemo da duvaljka bude smeštena van postrojenja PPOV (BIO septička jama, BIO kanalizacija) na suvom mestu u blizini postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda (npr. u kutiji za duvaljku, objektu, garaži, podrumu, radionici, skloništu, oknu, itd.). Duvaljka se postavlja na viši nivo od nivoa vode u PPOV-u tako da se obezbedi slobodan ulaz vazduha u duvaljku, uključujući njegovu cirkulaciju. Sistem za distribuciju vazduha od duvaljke do PPOV mora biti smešten u zaštitnoj cevi (DN 75 do DN 100). Lokacija zaštitne cevi i povezivanje creva za vazduh u njoj moraju biti izvedeni tako da se izbegne gubitak vazduha pod pritiskom (krivljenje i savijanje creva za vazduh). Crevo za vazduh mora biti povezano na jednom kraju sa izlazom za duvaljku, a na drugom kraju sa razvodnim ulazom u PPOV. Pre pokretanja duvaljke (400 V) potrebno je proveriti da li duvaljka može da dovede
vazduh do creva (ne sme da usisava) kako bi se izbeglo oštećenje duvaljke tokom rada. Nakon priključenja na električnu mrežu 230 V / 400 V, preko prekidača za napajanje, pokreće se duvaljka. Duvaljka radi nesmetano bez izraženih vibracija. Više informacija o montaži, instalaciji i održavanju duvaljke možete pronaći u uputstvu za duvaljku.
Duvaljka treba da se poveže na razvodnik električne energije preko vodonepropusne priključne kutije ACDUR (u skladu sa građevinskim projektom). Samo kvalifikovano lice sa ovlašćenjem može vršiti električno od suštinskog zna povezivanje. Duvaljka obezbe čaja za život mikroorganizama, i iz tog razloga đuje dovod vazduha u rezervoar, tj. dovodi kiseonik u sistem za aktiviranje. duvaljka ne sme biti isključena duže vreme (samo prema planiranom rasporedu i odobrenju proizvođača). Moguće je isključiti duvaljku na neophodni period u slučaju popravke ili održavanja i duvaljka mora biti ponovo puštena u rad u najkraćem mogućem roku. Nakon neaktivnosti tokom dužeg vremena može doći do postupnog odumiranja mikroorganizama, što kao posledicu dovodi do smanjenja ili zaustavljanja procesa biološkog prečišćavanja u PPOV. U slučaju kvara i tokom radova na održavanju duvaljke, električno napajanje duvaljke mora biti isključeno i zaštićeno od ponovnog uključivanja od strane neovlašćenog lica.
5. Postupak puštanja u rad BIO septicke jame (PPOV)
Pre puštanja u rad PPOV obavestiti proizvođača o ovoj činjenici u pisanoj formi najmanje 14 dana unapred. Puštanje u rad PPOV zahteva saglasnost nadležnih organa državne uprave u skladu sa zakonom o građevinarstvu i zakonom o vodama. Pre puštanja u rad postrojenja za prečišćavanje, rezervoar treba napuniti čistom servisnom vodom (bez peska) do ivice izlaza. Odgovarajuće funkcionisanje PPOV iziskuje "period adaptacije" . "Period adaptacije" može trajati do nekoliko nedelja i na njega utiču mnogi faktori (npr. kvalitet otpadnih voda, njihova temperatura, itd.). Tokom „perioda adaptacije“, obično je potrebno obezbediti više vazduha za PPOV nego tokom normalnog rada. Preporučujemo da „period adaptacije“ nadgleda ovlašćeno
lice ili odgovarajuća servisna organizacija. PPOV se smatra „adaptiranim“ ako ispitivanje sedimentacije pokaže oko 25-30% mulja.
Pre puštanja u rad PPOV obavestiti proizvođača o ovoj činjenici u pisanoj formi najmanje 14 dana unapred. Puštanje u rad PPOV zahteva saglasnost nadležnih organa državne uprave u skladu sa zakonom o građevinarstvu i zakonom o vodama. Pre puštanja u rad postrojenja za prečišćavanje, rezervoar treba napuniti čistom servisnom vodom (bez peska) do ivice izlaza. Odgovarajuće funkcionisanje PPOV iziskuje "period adaptacije" . "Period adaptacije" može trajati do nekoliko nedelja i na njega utiču mnogi faktori (npr. kvalitet otpadnih voda, njihova temperatura, itd.). Tokom „perioda adaptacije“, obično je potrebno obezbediti više vazduha za PPOV nego tokom normalnog rada. Preporučujemo da „period adaptacije“ nadgleda ovlašćeno
lice ili odgovarajuća servisna organizacija. PPOV se smatra „adaptiranim“ ako ispitivanje sedimentacije pokaže oko 25-30% mulja.
Pre rada potrebno je obezbediti:
• ugradnja PPOV (i njegova temeljna kontrola)
• punjenje PPOV čistom vodom (uključujući ponovnu proveru vodonepropusnosti opreme)
• povezivanje i pokretanje duvaljke
• podešavanje ventila (sistema) za proveru u PPOV (pravilno provetravanje i recirkulacija)
Treba preduzeti inspekcijske radnje dok rezervoar sadrži čistu vodu, tako da se u slučaju kvara servisna radnja može sprovesti. Nakon pokretanja PPOV potrebno je ponovo podesiti ventile jer rast biokulture dovodi do promene uslova u PPOV za pumpanje. Puštanje u rad PPOV treba izvršiti po mogućstvu na više od 10 °C, kako bi se obezbedili odgovarajući uslovi za rast biokulture.
Pravilno uključivanje biokulture može se postići:
inokulacijom, korišćenjem uvezenog aktiviranog mulja (najbolji način). Od najbližeg
funkcionalnog PPOV sa kiseoničnom aktivacijom (preporučujemo gradsko ili opštinsko
PPOV) za dovođenje aktiviranog mulja (koncentrovanog na oko 5%) u zapremini od oko 1/4 zapremine PPOV. Mulj treba da bude dobre flokulacije i dobro aerobno stabilizovan. Povratni mulj ili mulj od nitrifikacije je najpogodniji za inokulaciju. Postrojenje za prečišćavanje mora biti napunjeno vodom (postepeno) do oko 1⁄2 radnog nivoa. Duvaljka je uključena i protok do sistema za provetravanje i recirkulaciju mora biti podešen. Uvezeni inokulacioni mulj se polako uliva u ulazno područje za denitrifikaciju koje se stalno provetrava i uz smanjeni priliv otpadnih voda na takav način da flokuli mulja ne izlaze u separator. Zatim dodajte vodu u reaktor postepenim punjenjem do radnog nivoa. Vrednost mulja treba da bude nakon polusatne sedimentacije oko 5 ml / l. (videti Test sedimentacije). Kada se merenja opterećenja PPOV i sedimentacije ponavljaju tokom nekoliko dana i nedelja, vrednost sedimenta treba da poraste ili barem da ostane ista. U slučaju gubitka, obratite se proizvođaču i zatražite dodatne
instrukcije. Na ovaj način se obično radi na PPOV u roku od nekoliko nedelja.
postepeno opterećenje kanalizacijom. Ovaj način obrade se sastoji u postepenom
opterećenju prilivom kanalizacije. Postepena adaptacija obično traje nekoliko nedelja ili
meseci i uveliko zavisi od kvaliteta otpadnih voda, njihovog uticaja i temperature.
doziranje bio-pripreme namenjene proizvodnji biokulture. Može se koristiti u kombinaciji sa prethodna dva metoda biološke adaptacije i obično može smanjiti pokretanje biološkog koraka. Kod ove metode preporučujemo da se pridržavate uputstava proizvođača biološke pripreme (obično se dozira na malo „obrađeno“ PPOV)
6. Rukovanje, nadzor i održavanje BIO septicke jame (PPOV)
6.1. Opšta uputstva
Vlasnik PPOV je odgovoran za kvalitet ispuštenih otpadnih voda i iz tog razloga treba da upravlja postrojenjem za prečišćavanje ili obezbedi rad postrojenja za prečišćavanje. Na osnovu važećeg zakona o vodama, on je takođe dužan da poštuje uslove iz dozvole organa državne uprave za vode i odobrenih operativnih pravila. Pravilan nadzor postrojenja može da vrši obučeno lice starije od 18 godina. Tokom rada, nadzora i održavanja PPOV, mora se poštovati važeće zakonodavstvo. U slučaju da rukovalac ne poštuje pravila rada, može doći do prekoračenja deklarisanih izlaznih parametara za prečišćenu vodu.
6.2. Evidencija rada i održavanja PPOV

Kao što je gore navedeno, operater (rukovalac) je obavezan da vodi i ažurira evidenciju o radu postrojenja za prečišćavanje, takozvani dnevnik rada, koji je od suštinskog značaja za obezbeđivanje pravilnog rada PPOV (BIO septičke jame). Model dnevnika rada možete pronaći na kraju ovih pravila rada. Dnevnik rada sadrži redovnu evidenciju informacija o radu, nadzoru, održavanju i inspekciji PPOV (npr. podešavanje i inspekcija od strane distributera, duvaljka, pojedinačni podsistemi PPOV, odlaganje zaštitnih slojeva, ispitivanje sedimenata, odstranjivanje mulja, itd.). Takođe sadrži evidenciju o uklanjanju filtriranih materija, odmašćivanju i odlaganju otpada. U dnevnik rada evidentiraju se i povremeni radovi (npr. čišćenje recirkulacije, ispiranje mehaničkih naslaga

u ulaznoj kanalizaciji, njihovo uklanjanje, obezbeđivanje PPOV pre zimske sezone) i posebni radovi (začepljenje kanalizacije ili priključka, oštećenje opreme – zatvarači, poklopac i sl., eventualni kvarovi opreme postrojenja za prečišćavanje). Svaki zapis u operativnom dnevniku treba da sadrži datum, opis izvedenih radova, detekciju kvarova, itd. Operater u dnevniku takođe evidentira redovne provere uzoraka prečišćene vode. Operativna pravila takođe treba da sadrže zapisnik o redovnoj inspekciji od strane servisne kompanije. Nakon završetka operacije ispitivanja (obično za nekoliko meseci), podaci u dnevniku rada (intervali tretmana, inspekcije, prisustvo, itd.) moraju biti preciznije navedeni ili dopunjeni na osnovu stvarne potrebe i stečenog iskustva. Dnevnik rada dopunjen na ovaj način dostavlja se na odobrenje nadležnom organu.
6.3. Rad postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda
Nakon pravilne instalacije postrojenja za prečišćavanje, povezivanja duvaljke i puštanja u rad PPOV („inokulacija PPOV“) sledeći preduslov za pravilan rad PPOV je ispravno puštanje u rad postrojenja za prečišćavanje u skladu sa tehničko-tehnološkim parametrima za koje je projektovano postrojenje. Priroda postupka prečišćavanja je stvaranje odgovarajuće biokulture (aktivirani mulj) i postizanje odgovarajućih uslova za održavanje aktiviranog mulja u procesu prečišćavanja (podešavanje postrojenja za prečišćavanje). Za pravilno funkcionisanje postrojenja potrebno je da postoji optimalna količina aktiviranog mulja u području aktivacije postrojenja za prečišćavanje. Ovaj mulj se sastoji od mikroorganizama koji uništavaju zagađenje u otpadnim vodama. Ti mikroorganizmi se množe i razvijaju, pa stoga njihovu koncentraciju treba redovno proveravati i, ako je potrebno, adekvatno odlagati. Baza aktiviranog mulja se stvara
prilikom puštanja u rad PPOV na bazi inokulacione podloge ili postepenog pokretanja. Samo mulj odgovarajućih svojstava služi za korekciju inokulacije postrojenja za prečišćavanje, ubrzanje procesa pokretanja i stabilizaciju procesa prečišćavanja. Mikroorganizmi u aktiviranom mulju se razvijaju, menjaju i prilagođavaju promenjenim uslovima. Postrojenje za prečišćavanje počinje da radi biološki u roku od nekoliko nedelja. Mulj se postepeno prilagođava i adaptira. Formiranje odgovarajućih mikroorganizama je komplikovan proces. Mikroorganizmi se
razvijaju korak po korak, od jednostavnijih ka komplikovanijim. Formiranje i postojanje
odgovarajućih mikroorganizama direktno zavisi od pravilnog podešavanja postrojenja za prečišćavanje, od spoljašnjih uslova koji utiču na postrojenje za prečišćavanje i od ravnoteže među njima. Ispravno aktiviran mulj je obično svetlo smeđe do tamno smeđe boje i formiraju ga mali klasteri (takozvani „flokuli“) veličine po nekoliko milimetara. Flokuli mulja izgledaju kao zrnca zemlje (foto) po svojoj konzistenciji. Količina aktiviranog flokulantnog mulja treba da bude u rasponu od 300-700 mg/l (nakon prilagođavanja). U neodgovarajućim uslovima može doći i do formiranja mikroorganizama koji nisu pogodni za proces prečišćavanja (takozvani „kabasti mulj“). Kabasti mulj nema kapacitet prečišćavanja u poređenju sa flokulantnim muljem. Formiranje kabastog mulja može biti povezano sa nepoštovanjem tehnoloških parametara PPOV, kulturom influenta ili drugim odredbama Operativnih pravila ili kvarom postrojenja za prečišćavanje ili duvaljke.
6.4. Osnovno podešavanje postrojenja za prečišćavanje

Podešavanjem PPOV (BIO septičke jame) optimizuju se tehnološki procesi koji se odvijaju u postrojenju za prečišćavanje i time stvaramo uslove za postojanje odgovarajućeg mulja u PPOV. Svako postrojenje za prečišćavanje se podešava direktno iz proizvodnje čiste vode. Međutim, podešavanje postrojenja treba proveriti pre inokulacije i obnoviti (periodično obnoviti) direktno tokom rada postrojenja za prečišćavanje. Ulazni parametri procesa prečišćavanja (hidrauličko i organsko opterećenje, sastav ulaznih otpadnih voda, temperatura vode i okoline, količina i svojstva aktiviranog mulja i dr.) se trajno menjaju. Iz tog razloga podešavanje BIO septičke jame (spoljašnja i unutrašnja recirkulacija, intenzitet aeracije, tempiranje duvaljke, doziranje biopreparata, itd.) treba povremeno proveravati i podešavati. Postrojenje za prečišćavanje je projektovano tako može da upravlja promenljivim ulaznim parametrima, ali svako odstupanje od optimalnih tehnoloških uslova znači mogućnost smanjenja njegovog efekta prečišćavanja i time narušavanja

kvaliteta vode na izlazu. Iz tog razloga se preporučuje održavanje tehnoloških parametara postrojenja za prečišćavanje u okviru sledećih vrednosti:

Količina aktiviranog mulja 300 -700 mg/l
Količina kiseonika 02 u denitrifikaciji 0 – 1 mg/l
Količina kiseonika 02 u nitrifikaciji 1,5 – 4 mg/l
pH vrednost (za adaptaciju aktiviranog mulja) 6 - 9

Ventili na razvodniku vazduha služe za osnovno podešavanje PPOV (to može varirati u zavisnosti od dizajna postrojenja i korišćenih sistema aeracije i pumpanja). Preporučujemo korišćenje sledećeg postupka za podešavanje postrojenja za prečišćavanje:
Za VH . VH+DU
• proveriti da li duvaljka radi i da li postoji curenje u distributivnim sistemima, spojevima i ventilima ili ne
• otvoriti ventil za aeraciju glavnog kiseoničnog područja do maksimuma, i zatvoriti druge ventile
• otvoriti ventil za unutrašnju recirkulaciju tako da vazduh ispod zaštitne korpe efekat
„ključanja“ vode
• otvoriti ventil za spoljašnju recirkulaciju da struja pumpane aktivacione smeše sa dna
separatora ravnomerno teče iz cevi (bez prskanja i udaranja recirkulacione cevi)
• otvoriti ventil za pročišćavanje površine vode separatora tako da će se na ovom
području stvoriti efekat čišćenja površine
• otvoriti ventil za aeraciju primarne kiseonične oblasti tako da ne može doći do fine aeracije odgovarajuće komore ove oblasti
• ventil za tretman površine separatora treba uključiti samo u slučaju kada plutajuće
nečistoće dospeju na površinu separatora (npr. komadići hrane, itd.) a koji se ne mogu
potopiti pročišćavanjem
Za VH L, VH L+DU
• proveriti da li duvaljka radi i da li postoji curenje u distributivnim sistemima,
spojevima i ventilima ili ne
• otvoriti ventil za aeraciju glavnog kiseoničnog područja do maksimuma, i zatvoriti druge ventile
• otvoriti ventil za recirkulaciju tako da struja pumpane aktivacione smeše sa dna
separatora ravnomerno izlazi iz cevi (bez prskanja i udaranja recirkulacione cevi)
• otvoriti ventil za pročišćavanje površine vode separatora tako da će se na ovom
području stvoriti efekat čišćenja površine
• otvoriti ventil za aeraciju ulaznog dela aktivacije tako da se omogući fina aeracija
odgovarajuće komore ovog prostora
VH Tech
Pravilnim podešavanjem ventila na razvodniku možemo osigurati osnovno kretanje vode po PPOV i time odgovarajuće uslove za održavanje aktiviranog mulja. Osnovna kretanja vode u PPOV (BIO septička jama) šematski su prikazana na sledećoj slici.
VH Tech
Količina vazduha ispod zaštitne korpe (aeracija ili recirkulacija) treba da bude samo takva da obezbedi dovoljno probijanje prikupljenih nečistoća i mešanje sadržaja u ovom prostoru. Nije preporučljivo postavljati prekomernu količinu vazduha ispod zaštitne korpe. Uopšteno, preporučuje se da se podesi prilično umereno pročišćavanje površine separatora (kako bi se izbeglo kruženje vode u ovom prostoru). Nije uvek neophodno. Zupci rozete uređaja za čišćenje na površini u području separacije moraju biti poplavljeni do 2/3 njihove visine tako da se, prilikom čišćenja, nečistoće efikasno otrgnu od nivoa. (Spoljašnja) recirkulacija mora raditi kada duvaljka radi!
6.5. Inspekcija, regulacija, rad i održavanje PPOV
Za pravilno funkcionisanje postrojenja potrebno je sprovesti inspekciju, regulaciju, rad i
održavanje. Osnovni zahtevi za ove aktivnosti navedeni su u nastavku i moraju se poštovati (npr. učestalost i obim). Dodatni zahtevi mogu zavisiti od propisa specifičnih za lokaciju.
6.5.1. Inspekcija postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda
6.5.2. Regulacija postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda
6.5.3. Rad i održavanje PPOV
Oprezno nastavite s bilo kakvim radom kako ne biste oštetili predmete, opremu ili dodatnu opremu tehnološke linije za prečišćavanje. Prilikom pumpanja i kod opreme za pumpanje, budite sigurni da korišćena tehnika ne oštećuje opremu (vozilo za čišćenje fekalija ne bi trebalo da se približava opremi i predmetima tehnološke linije na način koji ih može oštetiti/npr. izvršiti pritisak na zemljište/, a razlike u nivoima vode prilikom pumpanja/punjenja pojedinih delova uređaja ne bi trebalo da budu veće od 10 cm, itd.).
Kratkoročni prekid dotoka u postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda ne narušava njegov rad. U slučaju dužeg prekida dotoka otpadnih voda i/ili prekida ulaza otpadnih voda (rizik od gubitka mogućnosti prečišćavanja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda) potrebno je izabrati odgovarajući režim vremena duvaljke, dozirati odgovarajući biopreparat ili obustaviti rad (npr. u slučaju dugoročnih praznika ili sezonskog rada). Prilikom stavljanja postrojenja van pogona, potrebno je prvo isključiti napajanje, zatim iscrpeti postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda i druge objekte tehnološke linije tehnikom crpljenja fekalija, očistiti postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda i druge objekte tehnološke linije za čišćenje (uključujući unutrašnje delove, drugu opremu i dodatnu opremu) i napuniti ih čistom vodom. U slučaju kasnije potrebe za daljim radom, PPOV mora biti pušten u rad i obrađen aktiviranim muljem (videti prethodna poglavlja).
Nakon približno 6 meseci od puštanja u rad (a zatim u redovnim intervalima približno 1-2 puta godišnje), potrebno je izvršiti reviziju sistema aeracije, pumpanja i proveriti ispravnost rada PPOV od strane ovlašćene servisne kompanije (proizvođač, obučeno lice koje je ovlastio proizvođač ili drugo kvalifikovano lice stručno osposobljeno za obavljanje ove delatnosti). U slučaju da popravku PPOV (BIO septičke jame) ne vrši proizvođač, potrebno je o popravci obavestiti proizvođača u pisanoj formi. Pored toga, potrebno je izvršiti kompletnu reviziju poklopca od strane nadležnog lica u redovnim intervalima od pola godine (u proleće i jesen).
Područja u okruženju PPOV treba da budu čista i slobodno dostupna tako da vazduh može da teče slobodno iz aktivacionog područja. Ako je BIO septička jama (PPOV) zaštićeno od atmosferskog izlaganja, u zimskoj sezoni potrebno je ukloniti sneg i odložiti led iz prostora za rukovanje u blizini objekata za prečišćavanje. Zimi se aktivnost bakterija smanjuje. Efikasnost čišćenja može biti umanjena tokom tog perioda. Zaštitite postrojenje za prečišćavanje od jakog mraza pokrivanjem laganom drvenom rešetkom, pokrivanjem prostirkama (obezbeđenim tako da ih ne odnese vetar) ili
toplotnom izolacijom. U zimskom periodu treba voditi računa o usklađenosti sa bezbednosnim propisima. Pre zimskog perioda potrebno je razmotriti odgovarajuće uklanjanje mulja (nivo približno 40 - 50%). Veću pažnju treba posvetiti kontroli duvaljke (posebno ako se nalazi u nezagrejanom okruženju ili na otvorenom objektu) i priključnoj cevi na nju (tako da nema kondenzovane vode koja bi mogla da se zamrzne).
Sastavni deo operativnih pravila je priručnik za upotrebu duvaljke. Ovaj deo postrojenja je opremljen i uređajem za izveštavanje
7. Ostala oprema i priključci tehnološke linije
Kompletirane odgovarajuće objekte (oni mogu biti i snabdevanje trećih strana ili deo građevinskog snabdevanja) uvek treba da proceni odgovorno ovlašćeno lice/projektant iz oblasti vodoprivrede na osnovu važećih zakonskih propisa, lokalnih uslova i specifične situacije konkretnog kupca. Obratite se svom dobavljaču za više informacija o svakom uređaju.
7.1 Jedinica za doziranje (npr. smanjenje fosfora)
Oprema za doziranje hemikalija za smanjenje sadržaja izabranog parametra (npr. fosfora koji nije biološki uklonjen pomoću komercijalno dostupnih rastvora). Uređaj se standardno isporučuje u opsegu – dozirni rezervoar, dozirna pumpa, kontrolni, hemijski kontejner, spojne cevi, eventualno hemijske. Uređaj se postavlja u prostoru u blizini PPOV (oko 5 m) zaštićenom od vremenskih uticaja (npr. garaža, podrum, sklonište, itd.). Njegovu primenu treba razmotriti i izabrati tamo gde postoje viši zahtevi za prečišćenu tretiranu vodu u smislu uklanjanja nekih elemenata (npr.
fosfora). Ovaj uređaj je standardna oprema tipa VH+DU, VH L+DU (pogledajte izlazne parametre u izjavi o performansama). Dodatne informacije date su u uputstvu za upotrebu uređaja.
7.2 Dezinfekcija (UV)
Oprema koja se koristi za dezinfekciju prečišćene vode. Dezinfekcijska lampa postavlja se izvan utičnice postrojenja (po mogućstvu u posebnom objektu). Njenu primenu treba razmotriti i izabrati tamo gde postoje zahtevi za dezinfekciju prečišćene vode.
7.3 Sonda za kiseonik
Sonda za kiseonik se koristi za upravljanje radom duvaljke prema stanju kiseonika u aktivacionom području, kako bi se optimizirali uslovi procesa prečišćavanja. Isporučuje se sa kontrolnom jedinicom. Njenu primenu treba razmotriti i koristiti tamo gde postoji pretpostavka o značajnoj varijaciji rastvorljivog O2 u aktiviranom mulju ili fluktuaciji opterećenja PPOV.
7.4 pN sonda
Pomoću pH sonde, moguće je pratiti kvalitet vode, a zatim optimizirati pH vrednost u procesu aktivacije. pH vrednosti izvan optimalnog područja 6-8 mogu usporiti ili zaustaviti procese prečišćavanja otpadnih voda. Njenu instalaciju treba razmotriti i koristiti tamo gde postoji pretpostavka o nestandardnim otpadnim vodama (npr. industrijske otpadne vode, meke vode, vode sa većim sadržajem amonijskog azota ili niskim odnosom C:N, itd.). Preporučujemo da izaberete i gde će se dozirati fosforni koagulant.
7.5 Hidrofobni filter
Mehanički filter koji zadržava sve nečistoće koje cure iz područja separacije. Filter se može instalirati u posebnom rezervoaru ili odgovarajućem objektu iza PPOV. Filter treba pregledati i prljavština sakupljena na filteru mora se zatim odložiti na odgovarajući način. Po potrebi, filter se može isprati mlazom čiste vode (u skladu sa svim higijenskim i bezbednosnim propisima) ili zameniti. Ugradnju hidrofobnog filtera treba razmotriti i izabrati tamo gde može doći do preopterećenja standarda otpada, gde će PPOV raditi u gornjim nivoima tehnoloških parametara i/ili je preporučljivo više zaštititi objekte tehnološke linije izvan PPOV.
7.6 Rezervoar za višak mulja (rezervoar za mulj)
Odvojen rezervoar za skladištenje mulja, obično opremljen aeracijom i montiran izvan tehnološke linije. Instalaciju treba razmotriti i izabrati ako će postrojenje raditi u gornjim nivoima tehnoloških parametara, kod najmanjih tipova postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda i ukoliko se očekuje veća proizvodnja mulja (npr. prilikom doziranja fosfornog koagulansa).
7.7 Komplet za odstranjivanje mulja
Oprema koja se koristi za odstranjivanje mulja iz procesa prečišćavanja. Mulj se može upumpati kod PPOV u kesu za uklanjanje mulja ili van postrojenja za prečišćavanje u pred-jestivi rezervoar,
odvojeni rezervoar ili druge pogodne rezervoare za ovu svrhu u glavnoj tehnološkoj liniji za obradu ili van nje. Instalaciju ove opreme treba razmotriti i izabrati ako će postrojenje raditi u gornjim nivoima tehnoloških parametara, kod najmanjih tipova postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda i ukoliko se očekuje veća proizvodnja mulja (npr. prilikom doziranja fosfornog koagulansa).
7.8 Rezervoar za taloženje / zadržavanje
Objekat se koristi za kompenzaciju udarnog opterećenja postrojenja. Ugrađuje se kao deo linije za tehnološko prečišćavanje ispred samog PPOV. Može služiti i za primarno taloženje grubih nečistoća ili za skladištenje muljne vode uklonjene iz procesa. Višak mulja iz PPOV može se pumpati u rezervoar. Voda bez grubih nečistoća teče gravitaciono (rezervoar za taloženje) ili se dozira pumpom (rezervoar za zadržavanje) u biološki reaktor. Instalaciju rezervoara za zadržavanje treba izabrati ako će postrojenje raditi u gornjim nivoima tehnoloških parametara ili kod najmanjih tipova postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, ukoliko postoji maksimalni protok u skladu sa standardom EN 12566-3 ili ukoliko tehnička oprema objekta i/ili navike korisnika povećavaju rizik od preopterećenja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda.
7.9 Elementi koji se mogu ukloniti
Elementi koji se mogu ukloniti su standardni elementi, čija se konstrukcija realizuje tako da se mogu ukloniti iz postrojenja bez potrebe za crpljenjem aktiviranog mulja prilikom njihove zamene. Njihovu instalaciju treba razmotriti i izabrati tamo gde postoji povećan rizik od oštećenja membrana elemenata za aeraciju ili problema sa odstranjivanjem aktiviranog mulja iz procesa prečišćavanja tokom pregleda ili zamene. Zamenu elemenata treba da vrši odgovarajuća servisna organizacija. Na nekim postrojenjima za prečišćavanje otpadnih voda nije moguća instalacija. Za više informacija obratite se dobavljaču.
7.10 Ostalo
Za druge eventualne objekte, opremu i dodatnu opremu za PPOV (kao što su filteri i objekti, nivo tercijarnog prečišćavanja, objekat za uzorkovanje, kutije duvaljke, specijalni poklopci, kontrolne jedinice /sa GSM kapijom/ itd.) obratite se dobavljaču.
8. Stala oprema i priključci tehnološke linije PPOV
8.1 Tehnološka stanja u toku rada
Pratite ove korake i metode jedan po jedan (tj. prvo pokušajte 1 proceduru, sačekajte dovoljno dugo (barem do sledećeg skeniranja) i isprobajte sledeću metodu ako se situacija ne poboljša. Popravke mora da obavlja kvalifikovano osoblje.
Adekvatni rezervni delovi (tj. sa adekvatnim tehničkim projektom) koriste se za održavanje ili popravke, što takođe treba dokumentovati. Pored investicionih troškova (oprema i izgradnja), moraju se uzeti u obzir i operativni troškovi za održavanje, rad, energiju, odlaganje izdvojenih materija i sl.
VH Tech
8.2 Moguće greške, uzroci i metode otklanjanja
9. Bezbednost na radu i radna higijena
Radove sa PPOV mogu obavljati samo lica starija od 18 godina, fizički i psihički sposobna za ovaj rad i upoznata sa radnim procedurama i drugim važećim bezbednosnim propisima. Tokom rada, nadzora i održavanja, moraju se poštovati odredbe o bezbednosti na radu i zaštiti zdravlja. Područje postrojenja za prečišćavanje treba da bude pravilno obezbeđeno i deca ili druga neovlašćena lica ne smeju ulaziti u njega. Rukovalac PPOV može postupati sa električnom opremom samo kada ne postoji rizik od dolaska u kontakt s delovima električnih distributivnih sistema pod naponom i električnom opremom pod električnim naponom. Intervencije na PPOV može sprovoditi samo ovlašćeno lice koje poseduje elektrotehničku kvalifikaciju, i to samo u meri navedenoj u uputstvima za upotrebu. Otpadne vode u PPOV, mulj, talog, korišćena radna oprema i odeća mogu biti izvor raznih bolesti. Pokušajte da izbegnete direktan kontakt sa otpadnim vodama, muljem ili drugim materijalima i kontaminiranim delovima postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda. Pridržavajte se higijenskih
principa i propisa koji su u opštoj primeni. Svaki put prilikom rada sa opremom PPOV i rada sa masom koja se eksploatiše tokom rada PPOV (BIO septičke jame), rukovalac, odnosno osoblje koje nadzire PPOV moraju biti opremljeni zaštitnim radnim sredstvima (radna odeća, gumene rukavice). Ova sredstva se koriste isključivo za rad sa PPOV i nakon završetka radova moraju se ispravno očistiti. Skladištite ih na adekvatnom mestu. Tokom rada sa PPOV (naročito prilikom otvaranja poklopca uređaja) zabranjeno je piti, jesti ili pušiti i mora se poštovati lična higijena (temeljno pranje sapunom, toplom vodom, tuširanje nakon rada, dezinfekcija, itd.). Budite posebno pažljivi prilikom otvaranja kućišta. Uređaj ne ostavljati otvoren bez nadzora. Prilikom otkrivanja poklopca, prvo će doći do provetravanja rezervoara. U slučaju uklanjanja poklopca sa postrojenja za prečišćavanje, na površini u blizini rezervoara mora biti prisutno drugo lice; u slučaju opasnosti po rukovaoca, to lice će pružiti pomoć. Ne ulazite u PPOV i ne pokušavajte da sprovodite aktivnosti iz spoljašnje zone PPOV. Ako treba da obavite radove na uređaju, poželjno je da kontaktirate servisere.
Vodite računa da ne padnete u odeljak uređaja. Kao rezultat aeracije vazduhom, nije moguće plivati u vodi, i u tom smislu potrebno je preduzeti mere za otklanjanje rizika do kojih može doći. Prilikom izvođenja većih radova, rada i održavanje postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, isključiti postrojenje.
Tokom pravilnog rada postrojenja za prečišćavanje, BIO septička jama (PPOV) ne proizvodi nikakav miris truleži koji bi imao snažan uticaj na okolinu. U slučaju pojave takvog mirisa, obratite se proizvođaču i zatražite uputstva. Naravno, PPOV karakteriše njegov specifičan miris.
Ako se koriste hemikalije, postoji povećan bezbednosni rizik i rukovalac mora poštovati ne samo bezbednosne i radne propise, već i bezbednosne propise navedene u tehničkim bezbednosnim listovima dotičnih hemikalija i uputstvima za njihovu upotrebu. Rukovalac je dužan da koristi navedenu zaštitnu opremu (npr. rukavice otporne na hemikalije, zaštitu za lice, naočare itd.) pri rukovanju hemikalijama. Kod doziranja koagulanasa treba uzeti u obzir povećan rizik, jer koagulans može biti korozivan (sličan sumpornoj kiselini). To jest, npr. korišćenje zaštitne opreme
sa povećanom bezbednošću (npr. gumene čizme, gumene rukavice, zaštitne naočare, štitnici, zaštita za glavu itd.). U slučaju kontaminacije zaštitne i radne opreme ovom supstancom, ona se odmah mora ukloniti ili temeljno isprati tekućom vodom. Ako je pogođen nezaštićeni deo tela, sledite uputstva za upotrebu hemikalije (obično ispirajte tekućom vodom i odmah potražite medicinsku pomoć).

Preporučena radna pomagala za rukovaoca:
• sredstva za ličnu zaštitu na radu (radna odeća, zaštitne radne rukavice, pogledati
bezbednosne i radne procedure i uputstva)
• mop za čišćenje sa ručkom (za čišćenje tehnološki ugrađenih konstrukcija PPOV)
• sito sa ručkom (za uklanjanje nerazgradivog otpada)
• kutlača zapremine najmanje 1 l (za uzorkovanje vode)
• baždareni cilindar, Imhofov cilindar (za izvođenje testa sedimentacije)
• plastične boce (za uzorkovanje)
• pumpe (za uklanjanje mulja iz PPOV)
• merna oprema (pH-metar, oksimetar)
• pravila rada i dnevnik rada (za evidentiranje rada)
10.Informacije o isporuci i servisiranju
10.1 Odredbe i uslovi isporuke
Isporuka postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda vrši se na osnovu narudžbine, zaključenog ugovora, kupoprodajnog ugovora ili predračuna. Ako nije drugačije dogovoreno, pod mestom preuzimanja podrazumeva se skladište proizvođača. Datum isporuke opreme, način njenog preuzimanja, eventualno osiguranje transporta, preciznije se navode na osnovu međusobnog dogovora naručioca i proizvođača. Standardna isporuka sadrži:

• kompletno postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda
−vodonepropusni rezervoar (sa mogućim pričvršćivanjem)
− tehnološki ugrađene konstrukcije
− poklopac
− ulazne i izlazne cevi za povezivanje
− duvaljku za dovod vazduha
− sistem aeracije
− sistem pumpi (recirkulacije)
• obuka osoblja
10.2 Pravila podnošenja reklamacija i važenje garancije
Uopšteno govoreći, uslovi i odredbe garancije regulisani su odredbama odgovarajućih akata. Garancija važi od dana preuzimanja postrojenja od strane Kupca u skladu sa Protokolom o prihvatanju. Ako nije drugačije dogovoreno, garancija je 24 meseca. Garancija je važeća pod uslovom da se poštuju pravila za rad. Osim toga, PPOV mora da radi u uslovima koji su u skladu sa njegovom namenom i kapacitetom. Ako garancija važi, potvrđeni protokol o prihvatanju služi kao potvrda o garanciji koja se dostavlja zajedno sa potvrđenim pravilima za rad/dnevnikom rada. U slučaju da neki od navedenih dokumenata nisu dostavljeni, reklamacija se ne prihvata. Reklamacije se rešavaju samo ako je navedeni kvar u pisanoj formi. U slučaju da se ne poštuju pravila garancije, reklamacija se ne prihvata. Takođe, preduslov za važenje garancije jeste da je postrojenje za prečišćavanje pustila u rad kompanija ovlašćena za servis (proizvođač, lice obučeno od strane proizvođača ili drugo kvalifikovano lice stručno osposobljeno za obavljanje ove delatnosti). U slučaju da popravku PPOV ne vrši proizvođač, garancija je važeća samo u slučaju da je proizvođač obavešten o puštanju u rad postrojenja za prečišćavanje, u pisanoj formi sa odgovarajućim periodom unapred (najmanje 14 dana pre puštanja u rad postrojenja za prečišćavanje.). U protokolu o primopredaji, naručilac svojim potpisom potvrđuje preuzimanje PPOV u zahtevanom kvalitetu i prihvata uslove i odredbe garancije. Ako se postrojenje za prečišćavanje ne preuzima lično, pod preuzimanjem se podrazumeva trenutak kada ga je preuzeo prevoznik ili drugo lice ovlašćeno od strane naručioca. Nekompletnu isporuku je neophodno prijaviti odmah
po preuzimanju robe pre potpisivanja Zapisnika o primopredaji. Kasnije reklamacije ove vrste neće se uzimati u obzir. U slučaju oštećenja robe u toku transporta, kupac tu štetu potražuje od prevoznika. Ovo se odnosi čak i na slučaj krađe. Sklapanje osiguranja za transport moguće je samo na pisani zahtev naručioca, i troškove osiguranja snosi naručilac. U slučaju spora, Izvođač zadržava pravo da odluči o pravu na reklamaciju. Ako se utvrdi da je došlo do kvara bez ikakvog polaganja prava na garanciju, da kvar nije dokazan ili da je u pitanju neosnovana reklamacija, naručilac je dužan da u korist naručioca izmiri sve troškove u vezi sa obradom reklamacije i dodatnom sumom za svaki (čak i započeti) sat rada tehničara prema stvarnom cenovniku servisne kompanije. Netačan ili neprecizan opis kvara se takođe smatra neosnovanom reklamacijom. Proizvođač zadržava pravo da izmeni odredbe Pravila o garanciji.
Isto tako, garancija ne važi za sledeće slučajeve:
• oštećenje postrojenja i njegovih delova (mehaničko oštećenje, oštećenje u toku
transporta, oštećenje pri neprofesionalnoj i nepravilnoj instalaciji, oštećenje robe usled
prirodnih opasnosti i sl.)
• labavljenje pojedinačnih podsistema postrojenja
• oštećenja tokom transporta
• postrojenje nije pustio u rad proizvođač, obučeno lice koje je ovlastio proizvođač ili
drugo stručno osposobljeno lice
• postrojenje nije instalirano u skladu sa pravilima rada
• postrojenje ne radi u skladu sa pravilima rada, radi u nepropisnim uslovima, pravila rada se ne poštuju striktno, podaci se ne beleže u dnevnik rada

Naručilac svojim potpisom potvrđuje da je upoznat sa pravilima rada kao i činjenicama koje proizilaze, kao i da je upoznat sa primenom garancije i drugim činjenicama koje proizilaze iz Zapisnika o primopredaji i Pravilnika o garanciji.
10.3 Popravke i servisiranje van garancije
Popravke i servisiranje van garancije vrše se na osnovu pisanog naloga uz plaćanje prema cenovniku servisne kompanije. Naručilac ima pravo da zatraži stvarni cenovnik servisnih radova pre naručivanja bilo kakve radnje servisiranja. Garanciju, kao i servis nakon garancije, pruža VH TECH EU Kontaktirajte servisnu službu proizvođača:
Pre početka projektnih radova proverite da nije došlo do izmena u tehničkim uslovima i kao i uslovima isporuke. Proizvođač ne garantuje za štetu nastalu upotrebom opreme u suprotnosti sa njenom funkcijom ili pogrešnim izborom vrste ili nepravilnom upotrebom PPOV (BIO septičke jame).
Proizvođač zadržava pravo da promeni tehničke uslove isporuke.
Dnevnik rada za PPOV
VH Tech