Close
Vaš broj telefona.

TEHNIČKI OPIS. ASIO. AUTONOMNA KANALIZACIJA.

Preuzmite OVDE, originalni dokument na engleskom ovde
POSTROJENJE ZA PREČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA AS-VARIOcomp DO 20 PE UPUTSTVO ZA RAD
1. Uvod

Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda (BIO septička jama) iz domaćinstva tipa AS-VARIOcomp (u daljem tekstu Postrojenje za prečišćavanje ili PPOV ili BIO septička jama) je proizvod koji je projektovan i proizveden na najsavremenijem nivou.

Koristite ovo uputstvo za upotrebu da biste se upoznali sa ovom opremom i da biste bezbedno radili i imali i manje problema u radu sa opremom.
Pridržavanje uputstava iz ovog priručnika osigurava da se PPOV upotrebljava u skladu sa pravilima bezbednosti koji odgovara stvarnim bezbednosnim standardima i propisima, kao i odgovarajućim tehničkim procedurama.
Preduslov za bezbedan i nesmetan rad opreme je poštovanje svih instrukcija i propisa navedenih u ovom uputstvu. U slučajevima neadekvatnog rada, neodgovarajuće upotrebe ili pogrešne primene, ne može se ostvariti pravo na besplatnu popravku u sklopu garancije.
Molimo vas da pažljivo pročitate ovo uputstvo pre početka korišćenja postrojenja i da se u slučaju bilo kakvih nejasnoća obratite kompaniji ASIO, spol. s r. o.
BIO septička jama (postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda) iz domaćinstva tipa AS-VARIOcomp proizvodi se u pojedinačnim veličinama, koje se međusobno razlikuju po nominalnom dnevnom protoku, a time i o povezanim PE i verzijama. Ovo uputstvo za upotrebu sadrži informacije o svim veličinama i verzijama opreme. U slučaju da su navedene
informacije važeće samo za određenu veličinu ili verziju - one su navedene odvojeno u ovom uputstvu za upotrebu.
Proverite koju veličinu i varijantu BIO septičke jame (PPOV) koristite. Što se tiče varijacija tipova PPOV, slike iz ovog priručnika ne moraju tačno odgovarati vašoj opremi.
2. Bezbednost pri radu
2.1 Kriterijumi kvalifikovanosti za korišćenje
Rad i održavanje postrojenja (BIO septička jama) mogu obavljati lica starija od 18 godina, koja su fizički i mentalno osposobljena za obavljanje takvog posla i koja su propisno upoznata sa priručnikom.
Servisiranje može obavljati samo kompanija ASIO spol. s.r.o. ili kompanija koju je obučila i ovlastila kompanija Asio (u daljem tekstu: ovlašćeni predstavnik).
⚠️ Intervencije na električnim delovima PPOV (duvaljke, razvodna tabla, pumpa, itd.) mogu obavljati samo lica sa odgovarajućim elektrotehničkim kvalifikacijama i samo u obimu definisanom u uputstvu za upotrebu odgovarajućih delova.
2.2 Zaštita od opasnosti koje izazivaju otpadne vode
Otpadne vode na postrojenju mogu biti izvor raznih bolesti. Stoga, treba sprečiti direktan kontakt sa vodom i muljem na postrojenju. Prilikom izvođenja radova koji zahtevaju otvaranje postrojenja potrebno je koristiti odgovarajuću radnu odeću, gumene rukavice i pažljivo se pridržavati opštih sanitarnih principa.
⚠️ Nemojte piti, jesti ili pušiti tokom rada pre otvaranja postrojenja.
⚠️ Alati i pomagala koji dolaze u kontakt sa otpadnim vodama ili muljem moraju se pažljivo oprati vodom nakon upotrebe. Korišćena radna odeća, rukavice, alati i pomagala moraju se čuvati na odgovarajućem mestu.

Tokom rada, pažljivo operite ruke minimalno sapunom i toplom vodom.
2.3 Zaštita od opasnosti povezanih sa otvaranjem postrojenja
Rezervoar postrojenja je podzemna konstrukcija u koju se može upasti kada se poklopac skine.
⚠️ Sve operacije se izvode sa površine bez ulaska u rezervoar. Prilikom ulaska u rezervoar moraju se poštovati sva bezbednosna uputstva. Potrebno je provetriti rezervoar pre ulaska u isti. Prilikom ulaska u rezervoar mora biti prisutno drugo lice kao nadzornik. Lice koje ulazi mora biti opremljen sigurnosnim užetom koje je ispravno pričvršćeno kako bi se sprečio pad u rezervoar.
⚠️ Budite naročito oprezni kada je postrojenje otvoreno. Ne ostavljajte otvoreno
postrojenje bez nadzora.
Postoji opasnost od klizanja, pada ili čak pada u vodu pri eventualnom ulasku u rezervoar postrojenja..
⚠️ Vodite računa pri ulasku u rezervoar postrojenja za prečišćavanje. Ukoliko je potrebno, koristite odgovarajuća sredstva za pristup (npr. merdevine) prilikom ulaska u postrojenje za prečišćavanje. Ne ulazite u rezervoar bez opravdanog razloga pri izvođenja radova koji se mogu izvesti i iz spoljašnjeg prostora rezervoara.
U toku rada postrojenja vrši se aeracija aktivacionog prostora rezervoara, tako da u njemu nije moguće plivati.
⚠️ Čuvajte se pada u aktivacioni prostor. Kada obavljate opsežne radove, isključite postrojenje.
2.4 Zaštita od procesnih hemikalija
Svi radni propisi i bezbednosni kodeksi navedeni u Bezbednosnom listu (MSDS - Material Safety Data Sheets) proizvođača/dobavljača primenjuju se na upotrebu relevantnih hemikalija. Operateri moraju pažljivo poštovati ove propise i bezbednosne kodekse. Pri rukovanju hemikalijama, rukovaoci moraju koristiti ličnu zaštitnu opremu,
uključujući hemijski otporne rukavice, štitnike za lice ili zaštitne naočare. Što se tiče modela AS-VARIOcomp sa dodatnom oznakom „P“ (videti član 3.3), koagulacioni agens se dodaje u aktivacioni rezervoar postrojenja za prečišćavanje; ovo je 40-procentni rastvor ferisulfata: Fe2(SO4)3. Koagulaciono sredstvo je korozivna supstanca; reaguje na sličan način kao i sumporna kiselina. Prilikom rukovanja koagulacionim sredstvom, rukovalac mora nositi ličnu zaštitnu opremu, naročito gumene čizme, gumene rukavice, zaštitne naočare ili štitnike za lice i zaštitu za glavu. Ako je zaštitna oprema ili odeća
kontaminirana, mora se skinuti i temeljno isprati pod tekućom vodom dok reakcija kiseline ne prestane; odeća se mora oprati pre ponovne upotrebe. U slučaju kontakta sa kožom, rukovalac mora postupiti na sličan način. Ako se reakcija kiseline koagulacionog sredstva nastavi, može se neutralisati rastvorom natrijum karbonata („soda“). U slučaju kontakta sa očima, odmah isperite oči velikom količinom vode (NIKADA NE POKUŠAVAJTE DA NEUTRALIŠETE!) i odmah potražite savet oftalmologa.
2.5 Zaštita od drugih opasnosti
Ostale potencijalne opasnosti opisane su, po potrebi, u sledećim poglavljima uputstva.
3. Opšti opis i oznake
3.1 Opšte
Asortiman modela postrojenja PPOV AS-VARIOcomp opisan u ovom priručniku pokriva PPOV do 20 PE koji ispunjavaju zahteve češkog standarda ČSN EN 12566-3. Svi modeli predstavljaju mehaničko-biološka postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda. Čišćenje otpadnih voda se vrši integrisanim putem u zatvorenoj jedinici (rezervoaru), koja koncentriše mehanički predtretman, biološki tretman, deo za taloženje, prostor za balansiranje i mulj.

3.2 Veličine i verzije BIO septičke jame (PPOV)

BIO septička jama (PPOV) AS-VARIOcomp se proizvodi u pojedinačnim veličinama koje se međusobno razlikuju po nominalnom dnevnom organskom opterećenju, a time i po broju povezanih PE, kao i po projektovanim verzijama koje se razlikuju po:

• Načinu separacije vodene smeše nakon aktivacije (sedimentacija ili filtracija)
• Dizajnu rezervoara PPOV sa stanovišta tehnologije proizvodnje i korišćenog materijala
• Metodama montaže i konfiguracija građevinskog inženjeringa
• Dopunskoj opremi

Kod konkretnog PPOV, tip se označava u pogledu veličine i verzije.
3.3 Dijagram oznaka tipa
Primer oznake:
AS-VARIOcomp 10 K ULTRA P/PB SV... tip postrojenja VARIOcomp, određen za 10 PE, u plastično-betonskom rezervoaru od polipropilena, za separaciju vode nakon aktivacije. Opremljen membranskim filterom, dopunjen dodatnim uređajem za uklanjanje fosfora, rezervoar pogodan za ugradnju u prostore sa nivoom podzemne vode iznad nivoa temeljne ploče.
3.4 Identifikacija postrojenja za prečišćavanje
Postrojenje za prečišćavanje je opremljeno proizvodnom oznakom i „CE oznakom“ prema ČSN EN 12566-3, koja se postavlja na gornjoj ivici sa unutrašnje strane ulaznog okna u postrojenju. Oznakama se može pristupiti otvaranjem poklopca postrojenja za prečišćavanje.
4. Instalacija i puštanje postrojenja u rad
4.1 Instalacija i predaja postrojenja za prečišćavanje korisniku
Postrojenje za prečišćavanje se predaje (BIO septička jama) korisniku na upotrebu nakon završetka stručne montaže, u skladu sa projektnom dokumentacijom i uputstvima za montažu. Puštanje u rad i predaja korisniku na upotrebu vrši se nakon instalacije od strane kompanije ASIO s.r.o. ili njihovog ovlašćenog predstavnika. Procedura primopredaje sadrži i obuku budućeg korisnika. Puštanje u rad i obuka za budući nadzor dokumentuju se u pisanom obliku u "Protokolu o završenoj montaži i primopredaji".
⚠️ Ne upotrebljavati postrojenje za prečišćavanje (BIO septičke jame) u rad dok postrojenje nije zvanično bude pušteno u rad i odgovarajuća obuka o upotrebi nije izvršena i dokumentovana u "Protokolu o završenoj montaži i predaji".
Istovremeno sa postrojenjem za prečišćavanje dostavlja se sledeća dokumentacija:

• Uputstvo za upotrebu;
• kratke smernice za upotrebu BIO septičke jame (PPOV);
• potvrda o garanciji;
• protokol ispitivanja nepropusnosti rezervoara postrojenja za prečišćavanje;
• predlog radnih propisa i dnevnika rada;
• uputstvo za upotrebu duvaljke.
Molimo vas da proverite da li tip i proizvodni broj postrojenja za prečišćavanje i duvaljke odgovaraju podacima navedenim u dostavljenoj dokumentaciji, kao i da li su ovi podaci u skladu sa predloženim tipom postrojenja za prečišćavanje iz projektne dokumentacije.
⚠️ Sve dok postrojenje za prečišćavanje nije pušteno u rad gore navedenom metodom, ne koristite postrojenje za prečišćavanje i molimo vas da kontaktirate kompaniju ASIO,
4.2 Puštanje postrojenja za prečišćavanje u rad
Puštanje postrojenja za prečišćavanje (BIO septičke jame) u rad vrši se u zavisnosti od njegove veličine i verzije postrojenja:

• uključivanjem prekidača duvaljke - priključite kabl za napajanje na utičnicu u konstrukciji ili u kontejneru duvaljke (osnovna verzija BIO septičke jame ili PPOV);
• uključivanjem prekidača duvaljke - priključite kabl za napajanje na utičnicu u konstrukciji ili u kontejneru duvaljke i pomoću prekidača na razvodnoj tabli, prekidač MBR jedinice u poziciji ON pomoću prekidača na razvodnoj tabli (verzija PPOV ULTRA);
• uključivanjem i podešavanjem pumpe za doziranje koagulansa za smanjenje sadržaja fosfora (verzije sa oznakom ‘P’)

Prilikom projektovanja i montaže odabrana je odgovarajuća utičnica unutar objekta. U slučaju promene pozicije duvaljke u objektu, potražite savet od stručnjaka za elektriku. Pridržavajte se uputstva navedenih u priručniku za upotrebu duvaljke.
⚠️ U slučaju bilo kakvog oštećenja napojnog kabla, potrebno je odmah isključiti duvaljku iz utičnice i tražiti tehničku zamenu kabla.
Prethodni koraci koji se moraju sprovesti pre puštanja postrojenja za prečišćavanje u rad:
• rezervoar postrojenja za prečišćavanje treba da bude napunjen čistom vodom;
• kolena izlazne mamut-pumpe kod PPOV 5, 8, 15, 20 podešavaju se u položaj za
normalan rad (videti deo o mamut-pumpama);
• usisni vazdušni ventil mamut-pumpe za uklanjanje mulja je u položaju „zatvoreno“ (CLOSED)

položaju (pogledajte deo o mamut-pumpama).
⚠️ Duvaljku i eventualno MBR jedinicu kod verzije ULTRA potrebno je držati stalno uključene, u suprotnom se ne može postići zahtevana efikasnost prečišćavanja.
Kada je duvaljka uključena (a eventualno i MBR jedinica), moguće je napuniti postrojenje za prečišćavanje otpadnom vodom. Efikasnost postrojenja se postepeno povećava i puna efikasnost se postiže u roku od oko 4-8 nedelja.
5. Poznavanje postrojenja za prečišćavanje
5.1 Opšte
Osnovni deo postrojenja za prečišćavanje čini rezervoar sa unutrašnjom opremom. Rezervoar se u principu postavlja ispod nivoa terena i pokriven je poklopcem koji se može otvoriti. Rezervoar se ugrađuje u tlo odgovarajućom metodom u odnosu na opterećenje s obzirom na mesto i vreme ugradnje.
⚠️ U slučaju promene namene zemljišta koje okružuje rezervoar (npr. nove potrebe za
kamionskim transportom, temelj nekih objekata, osnivanje skladišta materijala itd.) može doći do oštećenja rezervoara usled nepredviđenog opterećenja. O svakoj promeni takve namene moraju se obaviti konsultacije sa izrađivačem originalnog dizajna – kompanijom ASIO, spol. s r.o. ili njihovim ovlašćenim predstavnikom.
Kompletan paket postrojenja za prečišćavanje sastoji se od:

• bezuljne duvaljke (u daljem tekstu "duvaljka") koja se nalazi u odgovarajućoj konstrukciji u neposrednoj
blizini prostora PPOV (garaža, prošireni objekat, podrum itd.) ili u kontejneru za duvaljku;
• kontejnera za duvaljku u slučaju potrebe;
• razvodne table (verzija ULTRA);
• veze između duvaljke i rezervoara za PPOV koji se postavlja ispod nivoa zemljišta (crevo ili PP cevovod);
• veze između razvodne table i rezervoara za PPOV ili eventualno između razvodne table i kontejnera duvaljke (el. kablovi);
• uređaja za doziranje koagulansa za uklanjanje fosfora, koji se sastoji od rezervoara za rastvor agensa (obično ferisulfata) i pumpe za doziranje.

Ispravno povezivanje se vrši u sklopu instalacije postrojenja za prečišćavanje u okviru građevinskih i montažnih radova.
⚠️ Vodite računa da ne oštetite sklopljene veze tokom radova na uređivanju okoline ili drugih radova na mestu gde je postrojenje za prečišćavanje instalirano.
5.2 Raspored elemenata postrojenja za prečišćavanje
ASIO
ASIO
5.3 Pristup rezervoaru postrojenja za prečišćavanje
ASIO
⚠️ Zatvoreni poklopac sme se opteretiti pojedinačnim teretom težine maks. 100 kg.
5.3.1 PPOV sa ulaznim oknom od prefabrikovanog betona
Ulazni otvor je opremljen standardnim poklopcem za kanalizaciju, kojim se može rukovati dizalicom poklopca (poklopac nije deo postrojenja za prečišćavanje i treba ga instalirati pre montaže postrojenja).
⚠️ Prilikom rukovanja poklopcem vodite računa o težini poklopca. Nikada ne ostavljajte PPOV sa otvorenim poklopcem bez odgovarajućeg
5.4 Razvodna tabla
Razvodna tabla (ukoliko je deo postrojenja za prečišćavanje) opremljena je prekidačima za uključivanje (isključivanje) pojedinačnih agregata (duvaljke i eventualno pumpe za permeat u verziji ULTRA). Naziv odgovarajućeg agregata je označen ispod prekidača.
⚠️Nikada ne otvarajte razvodnu tablu ako nemate odgovarajuću elektrotehničku
kvalifikaciju.
5.5 Unutrašnji deo rezervoara postrojenja
Unutrašnja prostorija rezervoara podeljena je pregradnim zidovima u pojedinačne tehnološke prostore. U rezervoaru se nalazi sistem aeracije (provetravanja) i ostala tehnička oprema. Opis pojedinačnih delova prikazanje u relevantnim poglavljima ovog priručnika. Ako ste zainteresovani za više detalja o funkcionisanju postrojenja,
konsultujte poglavlje „Kako postrojenje funkcioniše“.
6. Opšte uputstvo za rukovanje, nadzor i održavanje
6.1 Kakva voda se može dovoditi u postrojenje
Kanalizacione otpadne vode mogu se dovoditi u postrojenje iz objekta za koji je izrađen plan. Projekat postrojenja i njegovi tehnički parametri prilagođeni su za prečišćavanje otpadnih voda koje odgovaraju sastavu i karakteru komunalnih otpadnih voda iz kanalizacije prema standardu ČSN 756402 „Postrojenja za prečišćavanje otpadnih
voda do 500 PE“. O potencijalnim izmenama u načinu upotrebe postrojenja mora se konsultovati sa autorom originalnog dizajna, ovlašćenim servisnim centrom ili kompanijom ASIO, spol. s r.o.
⚠️ Otpad u objektu na koji je postrojenje priključeno ne sme sadržati nikakve supstance koje pogoršavaju ili čak onemogućavaju život i reprodukciju mikroorganizama na kojima se zasniva funkcija biološkog postrojenja (vidi poglavlje „Kako postrojenje funkcioniše“).

Zabranjeno je ispuštanje sledećih supstanci:
 • otrova i toksičnih materija,
 • boja, razređivača i hemijskih sprejeva,
 • nerazblaženih kiselina i baza,
 • kondenzata iz kondenzacionih kotlova,
 • drugih hemikalija, kao što su sredstva za razvijanje foto-filmova, fiksativi itd.
Prečišćavanje otpadnih voda u postrojenju je u osnovi istovetno procesu samoprečišćavanja u prirodi. To ukazuje na određenu „osetljivost“ postrojenja na neadekvatno i nemarno ponašanje, pre svega u smislu korišćenja i ispuštanja hemijskih sredstava
⚠️ VODITE RAČUNA o sredstvima za dezinfekciju!
Sredstva za dezinfekciju za sanitarnu higijenu moraju se koristiti sa najvećom pažnjom. Ona uništavaju viruse i bakterije u domaćinstvu, ali i sa sigurnošću ubijaju bakterije u postrojenju koje su odgovorne za proces prečišćavanja.

VODITE RAČUNA o neadekvatno čestom pranju rublja! Na kvalitet procesa prečišćavanja u postrojenju negativno utiču neadekvatno velike količine
deterdženata i tenzida tokom pranja rublja (nekoliko ciklusa pranja u nizu u kratkom
vremenskom intervalu). Na vreme rasporedite velike količine rublja na nekoliko dana!

VODITE RAČUNA o uljima i masnoćama! Pored hemijskih sredstava, životinjska mast i biljna ulja u velikim količinama su opasni za pravilno funkcionisanje postrojenja. Njihovo razlaganje snažno zakiseljuje otpadne vode i na taj način stvara nepovoljno okruženje za biologiju postrojenja.

VODITE RAČUNA o ispuštanju vode iz bazena!
Ispuštanje velikih količina čiste vode kroz postrojenje, npr. iz bazena ili skladišta kišnice,
obično dovodi do ispiranja mikroorganizama iz postrojenja, što onemogućava dalji rad
postrojenja. Voda iz bazena ima štetne efekte zbog svog hemijskog sastava (sredstva za hlorisanje i stabilizaciju).

VODITE RAČUNA o drobilicama za otpad!
Drobilice za otpad koje obrađuju kuhinjski otpad prekomerno opterećuju postrojenje za
prečišćavanje velikom količinom nerastvorenih supstanci sa velikim količinama vode.

VODITE RAČUNA o otpadnim vodama iz kondenzacionih kotlova! Kondenzat je kiselog karaktera i negativno utiče na performanse prečišćavanja u postrojenju.
Pre ispuštanja kondenzata u PPOV, tečnost mora biti neutralisana. Za detaljne informacije, obratite se dobavljaču kotla ili agentu za prodaju PPOV.
6.2 Alati potrebni za rad i održavanje
Za pravilan rad i održavanje postrojenja potrebni su sledeći alati:

• štap sa "kutlačom",
• četka sa ručkom za čišćenje zidova i odvodnog oluka,
• ručka sa četkom za čišćenje cevi,
• baždareni cilindar od 1 litre ili Imhofov cilindar,
• 3 polietilenske boce zapremine 1l za uzimanje uzoraka,
• kofa sa oznakama zapremine ili slična posuda kod verzije ULTRA.

Upotreba alata biće opisana u relevantnim poglavljima priručnika. Alati se mogu kupiti na tržištu ili naručiti od kompanije ASIO, spol. s r.o. ili ovlašćenog servisnog predstavnika .
ASIO
6.3 Spisak operacija rada i održavanja
BIO septička jama (postrojenje) je projektovano tako da ne zahteva stalni nadzor rukovaoca. Nakon puštanja u pogon, potrebno je sprovoditi redovne provere i operacije opisane u nastavku.
⚠️ Ako se gore navedene operacije ne izvode, ne može se garantovati ispravno funkcionisanje postrojenja.
Uputstvo za obavljanje pojedinačnih aktivnosti detaljno je navedeno u drugom delu ovog priručnika.
6.4 Upravljanje dokumentacijom o radu postrojenja za prečišćavanje
Prema zakonskoj regulativi, rad postrojenja za prečišćavanje spada u vodoprivredne radove. Između ostalog, ova činjenica povlači sa sobom obavezu korisnika da razrađuje lokalne regulative i obrađuje operativne evidencije, koje može pregledati nadležni organ za vodoprivredu. Moguće je dovoljno upravljanje dokumentacijom i operativnom evidencijom u formi koja se zasniva na „Pravilima rada“ i „Dnevniku rada“ koji su dostavljeni tokom postupka primopredaje. Evidencija u „Dnevniku rada“ mora se sprovoditi u skladu sa tabelom pojedinačnih aktivnosti. Osim vizuelne provere, morate evidentirati sve sprovedene aktivnosti.
7. Vizuelna provera
7.1 Opšte
Redovna vizuelna provera je primarni uslov za uspešan rad postrojenja. Nakon otvaranja poklopca proveriti:

• funkcija aeracije,
• funkcionisanje mamut-pumpi,
• funkcionisanje propusne pumpe (samo kod PPOV ULTRA),
• odvodno korito i cev,
• nivo u taložnom prostoru (samo kod PPOV),
• opšte stanje postrojenja za prečišćavanje.
7.2 Kratak opis vizuelnih provera postrojenja - izvođenje
Spisak aktivnosti je dat u sledećoj tabeli:
7.3 Provera odvodnog korita i cevi
U odvodnom koritu a naročito u njegovom prelivu ne sme biti naslaga, folija ili drugih nečistoća . Ako se detektuju takve nečistoće, ovi delovi se moraju očistiti (pogledajte poglavlje „Čišćenje unutrašnjih delova postrojenja za prečišćavanje“).

U odvodnom koritu ne sme biti sakupljene vode usled začepljenja odvodne cevi koja vodi iz postrojenja za prečišćavanje. U slučaju začepljenja cevi, potrebno je otkriti uzrok i obezbediti čišćenje cevi!
⚠️ U slučaju začepljenja cevi, potrebno je otkriti uzrok i obezbediti čišćenje cevi!
Postavljanje odvodnog korita je navedeno u poglavlju 7.6 – Ilustracija glavnih delova postrojenja za prečišćavanje.
7.4 Provera nivoa u zoni sekundarne sedimentacije
Na površini zone sekundarne sedimentacije može doći do pojave plutajućeg mulja. To je film ili klaster mulja na površini formiran od čestica mulja koji se diže. Ove čestice se obično talože na dnu. Međutim, ponekad ih podižu gasovi i one izlaze na površinu, a njihov izlazak u odvod pogoršava kvalitet materija koje se ispuštaju iz postrojenja.
U slučajevima jedinstvene pojave plutajućeg mulja na površini, potrebno je očistiti površinu (pogledajte poglavlje Čišćenje unutrašnjih delova postrojenja za prečišćavanje), ponovljena pojava plutajućeg mulja, osim čišćenja, iziskuje i podešavanje ekstrakcije mulja – pogledajte deo Mamut-pumpe. Postavljanje zone sekundarne sedimentacije može se videti u 7.6 – Ilustracija glavnih delova postrojenja za prečišćavanje.
7.5 Opšte stanje postrojenja
Ako se vizuelnom proverom otkrije nešto što izgleda neobično i nije se javljalo tokom prethodnih provera, pogledajte poglavlje „Kvarovi i njihovo otklanjanje“. Ako na ovaj način ne možete da rešite problem, obratite se kompaniji ASIO, spol. s r. o. ili njenom ovlašćenom predstavniku. Ilustracija glavnih delova postrojenja za prečišćavanje
7.6 Ilustracija glavnih delova postrojenja za prečišćavanje
7.6.1 Opšte
Da bi se olakšala orijentacija tokom obavljanja vizuelnih provera i daljih aktivnosti u vezi sa nadzorom i održavanjem postrojenja za prečišćavanje, glavni pojedinačni delovi postrojenja šematski su prikazani na sledećim slikama.
ASIO
ASIO
8. Duvaljka
8.1 Provera funkcija
Proverite da li duvaljka radi, da nema neuobičajeno povećane buke tokom rada odnosno da nema znakova bilo kakvih drugih kvarova. U slučaju sumnje u pravilan rad, pratite uputstvo za upotrebu duvaljke ili se obratite ovlašćenom servisnom centru ili direktno kompaniji ASIO, spol. s r.o.
8.2 Popis naziva
ASIO
⚠️ Ako duvaljka ne radi, BIO septička jama (postrojenje) za prečišćavanje nije funkcionalno.
⚠️ Električne instalacije treba da sadrže prekidač sa zaštitom uzemljenja. Ako ovaj osigurač nedostaje, može doći do povreda usled strujnog udara! Ako je duvaljka instalirana na vlažnom mestu, obezbedite adekvatnu zaštitu ili poklopac držeći duvaljku dalje od vode. Ako usled npr. padanja kiše voda uđe u duvaljku, ona može prodreti u delove pod naponom i izazvati strujni udar, curenje ili kratak spoj.
⚠️ Pre nego što započnete bilo kakav postupak održavanja, isključite duvaljku iz napajanja električnog energijom.
Vazdušni kanal mora da bude što je moguće kraći i što je moguće ravniji. Ukupna dužina vazdušnog kanala ne sme biti veća od 5 metara.
Nakon fiksiranja, uverite se da u kanalu nema prljavštine (npr. grudve zemlje, itd.). Ako je vazdušni kanal duži od pet metara, viši pritisak će uticati na duvaljku i može prouzrokovati njeno pregrevanje. To bi moglo da smanji radni vek membrana i ventila.
Kada se duvaljka nalazi unutar kontejnera, proverite da nema začepljenja otvora za usisavanje vazduha do posude i po potrebi očistite ovu rupu.
8.3 Čišćenje filtera za vazduh
• Otpustite vijak sa glavom u obliku dugmeta
• Skinite poklopac filtera povlačenjem u označenom smeru
• Uklonite filter i ručno skinite prašinu sa njega. Ako je filter znatno zapušen, očistite ga neutralnim deterdžentom. Najzad, operite filter vodom i ostavite ga da se osuši na mestu koje nije izloženo suncu
• Postarajte se da otvori za vazduh ne budu blokirani ostacima ili drugim nečistoćama. Ako jesu, očistite ih
• Vratite filter i gurnite poklopac filtera na njegovo mesto (u položaj kao što je prikazano na slici)
• Pričvrstite poklopac filtera vijkom sa glavom u obliku dugmeta
⚠️ Čistite filter jedanput u tri meseca. Nemojte ga prati vodom. Temeljno iscedite krpu i obrišite duvaljku. Ne koristite benzen ili druge razređivače jer mogu oštetiti površinski sloj.
8.4 Ostali vidovi održavanja
Po potrebi, drugi radovi na održavanju duvaljke moraju se izvoditi prema uputstvu za upotrebu duvaljke.
9. Distributer vazduha
Kod BIO septička jama (PPOV) sa MBR tehnologijom (verzija ULTRA) distributer vazduha obezbeđuje distribuciju ulaznog vazduha od duvaljke PPOV do ostalih delova PPOV. Ulazi u pojedinačne delove opremljeni su ventilima sa kuglastim zapornikom koji omogućuju otvaranje / zatvaranje dovoda vazduha. Postavljanje i opis ventila mogu se naći u
zavisnosti od pojedinačnih verzija PPOV u 7.6 – Ilustracija glavnih delova postrojenja za prečišćavanje.
⚠️ Tokom rada, moraju se održavati odgovarajuće pozicije ventila. Opšte pravilo je: svi ventili za ulazni vazduh moraju biti otvoreni (osim ulaza u mamut-pumpu za mulj), ventil za mamut-pumpu za mulj se otvara samo tokom vađenja viška mulja.
10. Aeracija
10.1 Opšte
Vazduh iz duvaljke se dovodi u rezervoar aktivacionog prostora postrojenja za prečišćavanje. Ovaj vazduh u obliku finih mehurića ide do površine. Ako funkcija aeracije radi ispravno, mora da postoji sloj finih mehurića podjednako u svim nivoima u aktivaciji, sačinjen od mehurića koji izlaze (izgleda kao da sloj „ključa“). Postavljanje
aktivacionog prostora kod pojedinačnih verzija BIO septičke jame (PPOV) možete naći u 7.6 – Ilustracija glavnih delova postrojenja za prečišćavanje.
Vazduh iz duvaljke se dovodi u rezervoar aktivacionog prostora postrojenja za prečišćavanje. Ovaj vazduh u obliku finih mehurića ide do površine. Ako funkcija aeracije radi ispravno, mora da postoji sloj finih mehurića podjednako u svim nivoima u aktivaciji, sačinjen od mehurića koji izlaze (izgleda kao da sloj „ključa“). Postavljanje
aktivacionog prostora kod pojedinačnih verzija PPOV možete naći u 7.6 – Ilustracija glavnih delova postrojenja za prečišćavanje.
11. MAMUT-PUMPE
11.1 Opšte

Za ponovno pumpanje između rezervoara pojedinačnih postrojenja za prečišćavanje koriste se hidraulično-pneumatske pumpe (u daljem tekstu mamut-pumpe). Ovaj uređaj za pumpanje radi na principu razlike u gustini između same tečnosti i mešavine tečnosti/vazduha. Vazduh se dovodi ispod vertikalne cevi, podiže se u odnosu na nivo i obezbeđuje da gustina u cevi bude niža u poređenju sa spoljašnjošću cevi. Po principu spojenih sudova, nivo u cevi se povećava u odnosu na spoljni rezervoar, a tečnost koja se pumpa izlazi kroz izlazni otvor. Vazduh koji izlazi iz cevi se može kaptirati (pod odgovarajućim uslovima) i koristiti za dalji pogon mamut-pumpe. Pri ispravnom funkcionisanju mamut-pumpe, tečnost (voda ili mešavina vode/mulja) izlazi iz odgovarajućeg izlaznog otvora mamut-pumpe. Izlazni otvor mamut-pumpe ne sme biti blokiran ili začepljen. Pojedinačne verzije BIO septičke jame (PPOV) se međusobno razlikuju po broju i funkciji mamut-pumpi. Kratak opis mamut-pumpi naveden je u poglavlju. 11.2 - 11.5. Više informacija o funkcijama mamut-pumpe navedeno je u delu Kako radi postrojenje za prečišćavanje.

ASIO
Postavljanje mamut-pumpi, ventila na dovodu vazduha i drugog važnog dela za
pojedinačne verzije BIO septičke jame (PPOV) navedeno je u 7.6 – Ilustracija glavnih delova postrojenja za
prečišćavanje.
Pri ispravnom funkcionisanju mamut-pumpe, tečnost (voda ili mešavina vode/mulja) izlazi iz odgovarajućeg izlaznog otvora mamut-pumpe. Izlazni otvor mamut-pumpe ne sme biti blokiran ili začepljen.
11.2 Mamut-pumpe za ponovno pumpanje (samo osnovna verzija PPOV)
Mamut-pumpa za ponovno pumpanje obezbeđuje kontinuirano pumpanje smeše iz aktivacionog prostora u prostor sekundarne sedimentacije i istovremeno se koristi kao izvor vazduha za odvodnu mamut-pumpu i mamut-pumpu za mulj. Nema potrebe za čišćenjem i održavanjem tokom standardnog rada mamut-pumpe za ponovno pumpanje.
11.3 Odvodna mamut-pumpa (samo osnovna verzija PPOV)
11.3.1 Osnovna verzija PPOV
Odvodna mamut-pumpa obezbeđuje periodično pumpanje prečišćene vode iz prostora za sekundarnu sedimentaciju u odvodno korito. U periodu malog dotoka, ona smanjuje nivo u postrojenju za prečišćavanje i na taj način stvara akumulacioni prostor za period sa većim dotokom (odvođenje vode iz kupatila itd.). Tokom ograničenog režima (npr. tokom praznika) ona osigurava cirkulaciju vode u postrojenju za prečišćavanje. Odvodna mamut-pumpa ima dva odvodna otvora koja se završavaju kolenom i otvor za odvod vazduha. Izlazna kolena su rotaciona i mogu se podesiti u skladu sa tipom rada postrojenja za prečišćavanje (normalan i ograničen rad).
ASIO
ASIO
11.3.2 Čišćenje odvodne mamut-pumpe
Naslage na otvorima i izlaznom otvoru za vazduh (samo u osnovnoj verziji PPOV) mogu se ukloniti četkom za cevi. Zatim se pojedini delovi ispiraju mlazom čiste vode. Pre čišćenja, odvodno „koleno“ u odvodnom koritu se okreće nagore.
ASIO
⚠️ Uvek čistite sve otvore istovremeno. Ne zaboravite da okrenete koleno u odvodnom koritu u prvobitni položaj, kada se čišćenje završi.
11.4 Mamut-pumpe za mulj (samo osnovna verzija)
11.4.1 Opšte
Mamut-pumpa za mulj izdvaja višak mulja iz aktivacionog prostora (u osnovnoj verziji PPOV) u prostor za taloženje i mulj i na taj način omogućava postavljanje optimalne količine aktivnog mulja u procesu. Mamut-pumpa za mulj ima jedan odvodni otvor koji vodi do prostora za taloženje i mulj, koji se završava kolenom. Izlazno koleno je rotacionog tipa.
11.4.2 Ekstrakcija viška mulja pomoću mamut-pumpe za mulj
Tokom normalnog rada, mamut-pumpa za mulj je van funkcije. Počinje sa radom samo radi kontrolisanog izdvajanja mulja iz aktivacionog prostora, u slučaju potrebe (videti deo Provera aktiviranog mulja). Mamut-pumpa za mulj se pušta u rad okretanjem kuglastog ventila na ulaznom crevu ili na razvodniku vazduha u položaj „OTVORENO“.
ASIO
⚠️ Izdvajanje mulja se vrši u trajanju od oko 4 – 8 sati. Kada se proces završi, uvek proverite količinu ostatka aktiviranog mulja (pogledajte deo: Provera količine aktivnog mulja) Ne zaboravite da zatvorite ulaz vazduha u mamut-pumpu, kada se odstranjivanje mulja
Trajanje odstranjivanja mulja zavisi od konkretnih uslova u kojima se koristi postrojenje za prečišćavanje. Da li je vreme mulja bilo odgovarajuće može se proveriti pomoću preostale količine aktiviranog mulja (videti deo Provera količine aktiviranog mulja. Ako je prekratko vreme odstranjivanja mulja, koncentracija mulja se ne povećava do odgovarajućeg nivoa, a ako je predugačko vreme odstranjivanja mulja, koncentracija mulja treba da se smanji ispod optimalnog nivoa.
⚠️ Ako je prekratko vreme odstranjivanja mulja - produžiti vreme. Ako je predugačko vreme odstranjivanja mulja, isključite odstranjivanje mulja i imajte na umu da se sledeći put mora skratiti vreme odstranjivanja
11.4.3 Čišćenje mamut-pumpe za mulj
Začepljenje mamut-pumpe za mulj tokom normalnog rada se ne očekuje. Odvodni otvor – koleno u prostoru za taloženje i mulj očistiti, ako je potrebno, na isti način kao što je opisano za izlazne otvore odvodne mamut-pumpe.
11.5 Recirkulacija – mamut-pumpe za mulj (samo PPOV ULTRA)
11.5.1 Opšte
Ova mamut-pumpa istovremeno ispunjava funkciju recirkulacionih mamut-pumpi, kao i mamut-pumpi za mulj. Mamut-pumpa ima jedan odvodni otvor koji se završava kolenom koji se otvara u aktivacioni prostor i delom u obliku slova T za odstranjivanje mulja, koji se nalazi u prostoru za taloženje i mulj. Koleno i deo u obliku slova T se okreću. Tokom normalnog rada deo u obliku slova T se okreće nagore i cirkulacija se odvija između prostora za vanrednu sekundarnu sedimentaciju i aktivacionog prostora. Prilikom okretanja dela u obliku slova T za mulj u položaj za odstranjivanje mulja, višak mulja se ispumpava (izdvaja) iz prostora za vanrednu sekundarnu sedimentaciju u prostoru za taloženje i mulj i na taj način se mogu postaviti optimalna podešavanja aktiviranog mulja u procesu.
ASIO
⚠️ U toku rada, ulaz vazduha u mamut-pumpe za recirkulaciju mora biti stalno otvoren.
11.5.2 Odstranjivanje viška mulja pomoću recirkulacije - mamut-pumpe za mulj
Tokom normalnog rada, deo u obliku slova T se okreće nagore i cirkulacija se odvija između prostora za vanrednu sekundarnu sedimentaciju i aktivacionog prostora. Prilikom odstranjivanja mulja - okrenite deo u obliku slova T za mulj nadole.
ASIO
⚠️ Izdvajanje mulja se vrši u trajanju od oko 4 – 8 sati.

Kada se proces završi, uvek proverite količinu ostatka aktiviranog mulja (pogledajte deo: Provera količine aktiviranog mulja)

Kada se odstranjivanje mulja, ne zaboravite da vratite deo u obliku slova T za mulj u položaj za normalan rad.
Trajanje odstranjivanja mulja zavisi od konkretnih uslova u kojima se koristi postrojenje za prečišćavanje. Da li je vreme mulja bilo odgovarajuće može se proveriti pomoću preostale količine aktiviranog mulja (videti deo Provera količine aktiviranog mulja. Ako je prekratko vreme odstranjivanja mulja, koncentracija mulja se ne povećava do odgovarajućeg nivoa, a ako je predugačko vreme odstranjivanja mulja, koncentracija mulja treba da se smanji ispod optimalnog nivoa.
⚠️ Ako je prekratko vreme odstranjivanja mulja - produžiti vreme.

Ako je predugačko vreme odstranjivanja mulja, isključite odstranjivanje mulja i imajte na umu da se sledeći put mora skratiti vreme odstranjivanja mulja.

11.5.3 Čišćenje recirkulacione mamut-pumpe
Začepljenje recirkulacione mamut-pumpe za ne očekuje se tokom normalnog rada. Odvodni otvori – koleno u prostoru za aktivaciju i deo u obliku slova T u prostoru za taloženje i mulj treba očistiti, ako je potrebno, na isti način kao što je opisano za izlazne otvore odvodne mamut-pumpe kod osnovne verzije (PPOV) BIO septičke jame(videti 11.3.2).
12. MBR JEDINICA (SAMO KOD PPOV ULTRA)
12.1 Provera začepljenja filtera membrane
Filter membrane u MBR jedinici se postepeno začepljuje tokom rada. Ovo začepljenje dovodi do znakova smanjenja brzine protoka permeata (prečišćene vode) u odvodno korito. Protok se može proveriti na sledeći način:

 • Kod pumpe za permeat - preusmerite crevo iz odvodnog korita ka posudi koja je adekvatna za merenje zapremine vode (npr. kofa sa oznakama zapremine)
 • Izmerite vreme potrebno za punjenje minimalne neophodne zapremine vode prema sledećoj tabeli:
Broj creva odgovara broju MBR jedinica u PPOV (1 - 3). Merenje se mora izvršiti za svako crevo posebno.
⚠️ Ako se minimalna zapremina vode ne napuni u roku navedenom u gornjoj tabeli, potrebno je naručiti novi filter od kompanije ASIO, spol. s r. o. ili njenog ovlašćenog predstavnika.
Ako pumpa za permeat nije uključena u toku provere, to znači da je voda u rezervoaru za PPOV na minimalnom nivou. U ovom slučaju sačekajte da se pumpa uključi (uzrokovana povećanjem prirodnog dotoka vode u postrojenje) ili otvori u povezanom objektu neke od slavina za vodu (u ovom slučaju morate uzeti u obzir jednokratno povećanje potrošnje vode).
⚠️ Kada se provera završi, ne zaboravite da vratite crevo u odvodno korito.
13. PROVERA AKTIVIRANOG MULJA
13.1 Opšte
Kako bi se obezbedio ispravan rad postrojenja potrebno je obezbediti optimalnu količinu aktiviranog mulja u aktivacionom delu postrojenja. Aktivirani mulj se sastoji od mikroorganizama koji se „hrane“ nečistoćama sadržanim u otpadnim vodama, što rezultira procesom prečišćavanja. Kako se postepeno razmnožavaju, potrebno je redovno kontrolisati njihovu koncentraciju i po potrebi izvršiti jednokratno odstranjivanje mulja pomoću mamut-pumpe za mulj.
⚠️ Redovna provera količine i kvaliteta mulja jedna je od najvažnijih aktivnosti za pravilno funkcionisanje postrojenja za prečišćavanje.
13.2 Postupak provere aktiviranog mulja
Zapremina mulja u aktivacionom prostoru može se proveriti na sledeći način:

 • Kada je postrojenje za prečišćavanje uključeno - kutlačom sa štapom, zahvatite vodu iz aktivacije i sipajte je u Imhofov cilindar ili 1-litarski merni cilindar.
⚠️ Prilikom zahvatanja vode, električno napajanje mora biti uključeno. Uverite se da je uzeta voda zaista uzorak iz aktivacionog prostora (u slučaju da niste sigurni, pogledajte čl. 7.6 – Ilustracija glavnih delova postrojenja za prečišćavanje).
 • Napunjeni Imhofov cilindar (ili merni cilindar), obično 1-litarski cilindar sa vodom i muljem, mora se staviti na ravnu površinu i ostaviti da se staloži 30 minuta.
 • Vodite računa na kojoj visini postoji jasna granica između vode i mulja koji se taloži na dnu
Osmatranje mulja u Imhofovom cilindru:
ASIO
ASIO
Optimalna koncentracija aktiviranog mulja
Zapremina nataloženog mulja iznosi 1/3 - 1/2 od ukupno preuzete zapremine, što znači da je zapremina mikroorganizama u aktivaciji optimalna.
Niska koncentracija aktiviranog mulja
Zapremina nataloženog mulja je manja od 1/3 od ukupne zapremine, što znači da u aktivaciji nema dovoljno mikroorganizama i da iz aktivacije nije potrebno izdvajati mulj.
Visoka koncentracija aktiviranog mulja
Zapremina nataloženog mulja je veća od 1/2 od ukupne zapremine, što znači da u aktivaciji postoji višak mikroorganizama i da se zapremina mulja mora smanjiti odstranjivanjem mulja pomoću mamut-pumpe u prostor za mulj (videti deo mamut-pumpe ).
⚠️ U slučaju visoke koncentracije detekcije aktiviranog mulja, odstranjivanje mulja se mora izvršiti odmah upotrebom mamut-pumpe za mulj.
Nije formiran aktivirani mulj
Ne postoji granica između vode i mulja, što znači da aktivirani mulj još nije formiran (ovo je moguće tokom puštanja PPOV u rad u periodu od oko 8 nedelja), ili je nestao iz nekog razloga (npr. jednokratno ispuštanje veće količine deterdženata u kanalizaciju na koju je postrojenje priključeno). U svakom slučaju sačekajte oko nedelju dana i promatrajte da li se stanje poboljšava (koncentracija će se postepeno povećavati). Ako to nije slučaj, potrebno je kontaktirati ASIO spol. s.r.o. ili njegovog ovlašćenog predstavnika.

Aktivirani mulj se nije slegao nakon 30 minuta
Ne postoji granica između vode i mulja, mulj se raspršuje u celoj zapremini cilindra. Mulj je tek formiran, suviše lak i sa malim kapacitetom taloženja. Ovo stanje će se poboljšati s vremenom nakon potpunog puštanja postrojenja u rad.
Slabo taloženje mulja takođe može biti uzrokovano neadekvatnim prilivom vode iz postrojenja (npr. toksična voda). Taloženje mulja se može podesiti dodatnom koagulacijom. Ovaj slučaj se uvek mora rešavati pojedinačno i uvek je potrebno kontaktirati ASIO spol. s.r.o. ili njegovog ovlašćenog predstavnika.

Izgled ak tiviranog mulja
Aktivirani mulj ne sme biti prebojen u sivo ili crno i ne sme stvarati vlakna. Ako je to slučaj, potrebno je kontaktirati kompaniju ASIO spol. s.r.o. ili neke od njihovih predstavnika.
14. Pražnjenje („odstranjivanje fekalija“) prostora za mulj
⚠️ Mulj i otpadne vode predstavljaju opasan otpad i njima se mora rukovati u skladu sa zakonskim propisima. Za odstranjivanje mulja se stoga mora angažovati kompanija koja ima odgovarajuća odobrenja za rukovanje otpadom.
Mulj se odstranjuje tako što se specijalizovano vozilo za čišćenje fekalija priključi putem korpe na dno prostora za taloženje i mulj. Zoni taloženja i mulja se može pristupiti nakon otvaranja (uklanjanja) poklopca koji zadržava neprijatne mirise. Da bi se osigurala pravilna ekstrakcija mulja iz zone mulja, potrebno je razbiti vrh, obično podmazati "muljnu pogaču", kretanjem vozila za čišćenje fekalija unazad i izmešati zapreminu zone mulja, a zatim izvući mulj u vozilo za čišćenje fekalija.
⚠️ Isključite duvaljku pre postavljanja usisne korpe.

Proverite da se pumpanje zaista vrši iz prostora za taloženje i mulj (u slučaju da niste sigurni, pogledajte 7.6 – Ilustracija glavnih delova postrojenja za prečišćavanje).

Pažljivo umetnite usisnu korpu u prostor za taloženje i mulj kako ne biste oštetili dno rezervoara ili tehničke pregradne zidove.

Neka operateri vozila za čišćenje fekalija razbiju "muljnu pogaču" i pomešaju sadržaj iz prostora za taloženje i mulj vožnjom unazad.

Ispunite prostor za taloženje i mulj čistom vodom odmah nakon odstranivanja mulja (npr. otvaranjem slavine u povezanoj zgradi) i uključite duvaljku.

Nemojte prazniti druge zone rezervoara postrojenja osim prostora za taloženje i mulj. Po završetku radova ne zaboravite da zatvorite poklopac prostora za taloženje i mulj
⚠️ Potrebno je osigurati da se vozilo za čišćenje fekalija ne približi previše rezervoaru PPOV, u suprotnom postoji opasnost od oštećenja rezervoara usled opterećenja koje prouzrokuju točkovi vozila na okolno zemljište.

Minimalno rastojanje između rezervoara i točkova mora biti 2 m
ASIO
15. ČIšćenje unutrašnjih delova postrojenja
15.1 Čišćenje zidova rezervoara i odvodnog korita
ASIO
15.2 Čišćenje površine u prostoru za sekundarnu sedimentaciju (samo osnovna verzija BIO septičke jame/PPOV)

Vremenom, na površini prostora za sekundarnu sedimentaciju može doći do stvaranja klastera - tzv. plutajućeg mulja. Mulj sa površine može se sakupljati pomoću kutlače sa štapom i vraća se u prostor za taloženje i mulj ispod poklopca otpornog na prašinu.
ASIO
⚠️ Proverite da li zaista izvlačite plutajući mulj iz prostora za sekundarnu sedimentaciju i prenesite ga u prostor za taloženje i mulj (u slučaju da niste sigurni, pogledajte

7.6 – Ilustracija glavnih delova postrojenja za prečišćavanje).
16. Uzimanje uzoraka
16.1 Opšte
Možete uzimati uzorke radi informisanja o funkcionisanju postrojenja ili zato što je ova obaveza propisana odlukom organa za vodoprivredu.

Uzeti uzorak može služiti za analizu različitih indikatora. Generalno, osnovni indikatori zagađenosti otpadnih voda obuhvataju biološku potrošnju kiseonika (BPK5), hemijsku potrošnju kiseonika (HPK) i suspendovane čvrste materije (NL). Analizu mora sprovesti specijalizovana laboratorija akreditovana za analizu otpadnih voda. Broj uzoraka i način uzorkovanja moraju biti unapred usaglašeni sa laboratorijom.
U slučajevima kada se uzorkovanje vrši na osnovu odluke organa za vodoprivredu, moraju se poštovati intervali uzorkovanja i opseg utvrđenih indikatora.
Uzorci se direktno sipaju u zvanične laboratorijske boce za uzorkovanje (polietilenske boce, 1 l), ili privremeno u PET boce od 1,5 l za vodu.
Pre uzimanja uzorka, pažljivo očistite kutlaču, isperite je destilovanom vodom i obrišite suvom krpom!
Pokušajte da napunite celu bocu vodom bez nepotrebnog sloja vazduha preko uzorka.

Nakon uzimanja uzorka zatvorite bocu, čuvajte je po mogućstvu na hladnom i tamnom mestu i pokušajte da je u najkraćem mogućem roku dostavite u laboratoriju za analizu uzoraka.
⚠️ PAŽNJA!
Uzorci se ne smeju uzimati u PET boce za limunade sa zaslađivačem ili šećerom ili u boce na drugi način zagađene jer postoji opasnost od narušavanja kvaliteta uzoraka!
16.2 Uzorak na ulazu

Uzorak na ulazu se uzima direktno ispod ulazne cevi u zoni taloženja i mulja pomoću kutlače sa dugim
štapom. Uzimanje uzorka na ulazu generalno ne zahtevaju organi nadležni za vodoprivredu.

16.3 Uzorak na izlazu
16.3.1 Osnovna verzija PPOV 5, 8, 12, 15, 20

Pre uzorkovanja, koleno odvodne mamut-pumpe mora biti okrenuto u odvodnom koritu ka strani. Uzorci se uzimaju kutlačom.
ASIO
Ako voda nije izašla iz mamut-pumpe u toku uzimanja uzorka, to znači da je voda u rezervoaru za PPOV na minimalnom nivou. U tom slučaju sačekajte ispuštanje vode prirodnim dotokom vode u postrojenje za prečišćavanje.
⚠️ Nakon završetka uzorkovanja, ne zaboravite da okrenete koleno odvodne mamut-pumpe u prvobitni položaj.
16.3.2 PPOV ULTRA

Uzorci se uzimaju iz creva pumpe za permeat (očišćena vodu) kutlačom.
Ako voda nije izašla iz creva u toku uzimanja uzorka, to znači da je voda u rezervoaru za PPOV na minimalnom nivou. U tom slučaju sačekajte ispuštanje vode prirodnim dotokom vode u postrojenje za prečišćavanje.
⚠️ Nakon završetka uzorkovanja na izlazu, ne zaboravite da vratite crevo u odvodno korito.
17. Kvarovi i njihovo otklanjanje
Spisak mogućih kvarova koji mogu nastati u radu postrojenja i mogućnosti njihovog otklanjanja prikazan je u tabeli ispod:
18. Isključivanje postrojenja
18.1 Ograničen rad – period odmora (samo PPOV)
18.1.1 Opšte
Postrojenje je projektovano tako da zahteva redovno napajanje organskim materijama sadržanim u otpadnim vodama na kojima živi aktivni mulj. U slučaju ograničenja , ili zaustavljenog napajanja, postoji rizik od postepenog izumiranja iz mulja (tzv. „izgladnjivanje postrojenja“), što može dovesti do potpunog gubitka efekta prečišćavanja i neophodnosti ponovnog pokretanja postrojenja (videti deo Instalacija i puštanje u rad postrojenja za prečišćavanje).

Ako očekujete da se otpadne vode neće dovoditi u postrojenje tokom kratkog vremenskog perioda (maks. period od 2 nedelje) (npr. period odmora), moguće je preduzeti mere za sprečavanje „izgladnjivanja postrojenja“ i na taj način sprečiti ponovno puštanje u rad.

18.1.2 Osnovna verzija BIO septičke jame (PPOV)
Prilikom stavljanja postrojenja u ograničeni rad postupite na sledeći način:

 • Očistite ispusnu pumpu na vazdušno podizanje (pogledajte članak Pumpe na vazdušno podizanje).
 • Isključite koleno cevi od 450 na izlazu i koleno cevi 900 sa čepom iznad odeljka za mulj.
 • Zamenite isključene delove tako da se dovod vode iz rezervoara za sekundarno taloženje pumpa nazad u odeljak sa muljem.
 • Napunite rezervoar postrojenja čistom vodom (npr. ali otvorite slavinu u povezanom objektu) tako da nivo u zoni sekundarnog taloženja dostigne nivo otpadnih voda kroz nivo prelivanja.
ASIO
⚠️ Prilikom vraćanja u normalan rad, okrenite oba kolena u prvobitni položaj.
18.1.3 PPOV ULTRA

Prilikom stavljanja postrojenja u ograničeni rad postupite na sledeći način:
• okrenite deo u obliku slova T recirkulacione mamut-pumpe za mulj u odeljku za taloženje i mulj ka dole na isti način, kao u slučaju odstranjivanja mulja
• Napunite rezervoar postrojenja čistom vodom (npr. ali otvorite slavinu u povezanoj zgradi) tako da nivo vode
ASIO
⚠️ Prilikom vraćanja u normalan rad, okrenite deo u obliku slova T ka gore.
18.1.4 PPOV sa dozirnim uređajem za smanjenje sadržaja fosfora
Osim aktivnosti opisanih u 19.1.2 ili 19.1.3 isključite dozirni uređaj (vidi 21).
⚠️ Ne zaboravite da isključite uređaj za doziranje, jer će u suprotnom doći do odumiranja ("izgladnjivanja") aktivnog mulja i proizvod će se nesrazmerno dodavati u vodu u rezervoaru te će biti otežan nastavak rada postrojenja.
Prilikom ponovnog uspostavljanja rada, uključite dozirni uređaj.

18.2 Dugoročno isključivanje
18.2.1 Opšte

Ako očekujete da se otpadne vode neće dovoditi u postrojenje tokom dužeg vremenskog perioda (više od dva meseca), potrebno je očistiti sve delove postrojenja, u suprotnom će se mulj digestirati.
Čišćenje se vrši izvlačenjem sadržaja vozilom za čišćenje fekalija kao u slučaju izvlačenja mulja (vidi deo "Pražnjenje zone mulja"), s tim što će svi delovi rezervoara biti ispražnjeni.

18.2.2 Osnovna verzija PPOV
⚠️ Isključite duvaljku i sačekajte oko 1 sat pre izvođenja drugih operacija.

Pažljivo postavite korpu za mulj na pojedinačne delove postrojenja kako ne biste oštetili dno rezervoara postrojenja, tehničke pregradne zidove ili aerator!!!

Neka operater vozila za čišćenje fekalija razbije "muljnu pogaču" i pomeša sadržaj iz zone mulja vožnjom unazad.

Polako umetnite korpu za mulj u sve prostore postrojenja i ispraznite ih postepeno i
ravnomerno.

Odmah nakon pražnjenja napuniti rezervoar postrojenja čistom vodom pomoću creva ravnomerno u svim prostorima postrojenja.

Uključite duvaljku na približno 10 minuta, a zatim je isključite (OFF).
⚠️ Ako postrojenje nije u funkciji, ne ostavljajte rezervoar postrojenja bez vode!
Tokom ponovnog pokretanja potrebno je slediti isti postupak kao i tokom prvog pokretanja (pogledajte poglavlje 4.2 Puštanje postrojenja u rad). Postrojenje se mora proveriti i okrenuti „koleno“ izlazne mamut-pumpe u položaj trajnog rada, duvaljku treba uključiti i početi sa dovodom otpadnih voda do postrojenja. Prva provera zapremine mulja u aktivaciji (prema poglavlju Provera količine aktiviranog mulja) mora se izvršiti za oko 6 nedelja.

Kada se postrojenje pusti u rad, efikasnost tretmana će se postepeno povećavati i puna efikasnost će se postići nakon oko 4 - 8 nedelja.
18.2.3 BIO septička jama/PPOV ULTRA
⚠️ Gašenje postrojenja i ponovno puštanje u rad potrebno je naložiti kompaniji ASIO spol. s r.o. ili njihovog ovlašćenog predstavnika, jer u slučaju nestručnog isključivanja postrojenja i puštanja u rad postoji opasnost od oštećenja UF jedinice.
18.2.4 PPOV sa dozirnim uređajem za smanjenje sadržaja fosfora
Postupite na isti način kao u slučaju ograničenog rada.
19. Kako postrojenje radi
19.1 Opšte

Sa tehnološkog aspekta, pojedinačne verzije PPOV se razlikuju po metodi separacije smeše voda nakon aktivacije:

• Sekundarna sedimentacija (osnovna verzija, koja je označena u sistemu tipa -„bez oznake“)
• filtracija - MBR tehnologija (verzija ULTRA)

Obe ove verzije mogu se dopuniti dozirnim uređajem za koagulaciono sredstvo za smanjenje sadržaja fosfora.

19.2 Osnovna verzija
19.2.1 Dijagram protoka

Pojednostavljeni princip rada PPOV prikazan je na slici ispod:

ASIO
19.2.2 Funkcionalna šema - osnovna verzija BIO septičke jame/PPOV
Pojednostavljeni princip rada PPOV prikazan je na slici ispod:
ASIO
Otpadne vode teku u prostor za taloženje i mulj, gde se jednostavnim taloženjem oslobađaju mehaničkih, plutajućih i taložnih materija koje zatim podležu anaerobnom razlaganju (hidrolizi). Mehanički prethodno prečišćena voda teče iz prostora za taloženje prelivanjem u aktivacioni prostor,
u kojem se proces biološkog prečišćavanja odvija kontaktom otpadnih voda sa aktiviranim muljem i eventualno biomasom zahvaćenom na nosaču biomase.
Aeaciju aktivacionog prostora vrši aerator sa finim mehurićima koji se nalazi u donjem delu. Mešavina vode i aktivnog mulja iz aktivacionog prostora se
upumpava pomoću mamut-pumpe za ponovno upumpavanje u prostor za sekundarno taloženje, gde se taloži a aktivirani mulj se odvaja od prečišćene vode. Čista voda se mamut-pumpom upumpava u odvodno korito i ispušta iz postrojenja. Nataloženi aktivirani mulj se hidraulički reciklira iz prostora za sekundarno taloženje nazad do aktivacije kroz otvor u tehnološkom pregradnom zidu. Višak anaerobno stabilizovanog mulja se periodično upumpava u prostor za taloženje i mulj pomoću mamut- pumpe za mulj.
Akumulacioni prostor se koristi za balansiranje promena izazvanih neujednačenim dotokom u postrojenje tokom dana. Vazduh za aerator se dovodi iz duvača. Deo aeratora koji izlazi iz vazduha se hvata u zamku za vazduh mamut-pumpe za ponovno pumpanje i koristi se za njegov pogon, a samim tim i kao pogon za mamut- pumpe za otpadne vode i mulj.
U slučaju kratkotrajnog zaustavljanja dotoka u postrojenje (npr. tokom perioda odmora) potrebno je vratiti očišćenu vodu u prostor za primarno taloženje i mulj umesto u odvodno korito pomoću izlazne mamut-pumpe za cirkulaciju vode tokom ograničenog rada.
19.3 Verzija ULTRA (sa filtracijom - MBR tehnologija)
19.3.1 MBR jedinica
Podešena je MBR jedinica koja obuhvata:

 • okvir od nerđajućeg čelika,
 • MBR modul (module) koji se sastoji od MBR blokova – membranskih filtera,
 • aeratora sa finim mehurićima,
 • pumpe za permeat,
 • plivajućog prekidača.
 • Pojednostavljeni princip MBR jedinice prikazan je na slici ispod:
ASIO
Pumpa za permeat stvara nizak pritisak sa unutrašnje strane membranskih filtera i na taj način vrši membransku filtraciju otpadne vode sa aktiviranim muljem kroz membrane i razdvajanje čiste vode (permeata) i ostatka smeše. Vazduh iz aeratora se koristi za radno čišćenje membranskih filtera i istovremeno ovaj vazduh omogućava aeraciju aktivacionog prostora, u kojem se nalazi modul. Plivajući prekidač se uključuje na permeatnoj pumpi u zavisnosti od visine radnog nivoa na aktivacionom prostoru.

19.3.2 Funkcionalna šema PPOV ULTRA

Funkcionalna šema PPOV prikazana je na slici ispod:
19.3.3 Funkcionalna šema PPOV ULTRA

Pojednostavljena funkcionalna šema PPOV prikazana je na slici ispod:
ASIO
Otpadne vode se ulivaju u područje taloženja i mulja, gde su oslobođene mehaničkih, plutajućih i taložnih materija, i dalje se podvrgavaju anaerobnom razlaganju (hidrolizi). Mehanički prečišćena voda teče iz područja taloženja u područje aktivacije, gde se sam proces biološkog prečišćavanja odvija kontaktom otpadnih voda sa aktiviranim muljem.
Aeraciju aktivacionog prostora vrši aerator sa finim mehurićima koji je integrisan u MBR jedinicu (jedinice). Mešavina vodenog i aktivnog mulja iz aktivacionog prostora se filtrira kroz membranski filter MBR jedinice (a), a zatim se transportuje pomoću permeatne pumpe u odvodno korito, odakle se odvodi iz postrojenja za prečišćavanje. Alternativno, moguće je podesiti odliv permeata u rezervoar za akumulaciju za dalju upotrebu (npr. zalivanje). Pumpa za permeat se uključuje/isključuje u zavisnosti od nivoa u prostoru za aktivaciju pomoću plovnog prekidača. Tokom normalnog rada, mešavina vode i aktivnog mulja recirkuliše iz prostora za hitnu sekundarnu sedimentaciju u aktivacioni prostor pomoću recirkulacione mamut-pumpe za mulj. Višak anaerobno stabilizovanog mulja se periodično upumpava u prostor za taloženje i mulj pomoću mamut-pumpe za recirkulaciju mulja.
Akumulacioni prostor se koristi za balansiranje promena izazvanih neujednačenim dotokom u postrojenje tokom dana.
Vazduh iz duvaljke se dovodi u razvodnik vazduha. Izlazi iz razvoda za vazduh dolaze do MBR jedinice (a) i recirkulaciju i mamut-pumpu za mulj.
U slučaju kratkotrajnog ograničenja dotoka u postrojenje za prečišćavanje (npr. tokom perioda odmora), voda cirkuliše pomoću pumpe za recirkulaciju i mamut-pumpe za mulj iz prostora za vanrednu sekundarnu sedimentaciju nazad u prostor za taloženje i mulj.
U slučaju kvara MBR jedinice, mešavina vode i aktivnog mulja teče iz aktivacionog prostora u prostor za vanrednu sekundarnu sedimentaciju , a zatim kroz sigurnosni preliv u odvodno korito. Ovim se u ograničenoj meri obezbeđuje funkcija postrojenja za prečišćavanje u slučaju kvara MBR jedinice . Podešavanje odliva iz recirkulacione mamut-pumpe za mulj u prostor za taloženje i mulj vrši se okretanjem dela u obliku slova T na mamut-pumpi.
Dimenzije i osnovni tehnološki pregradni zidovi rezervoara su identični kao u slučaju osnovne verzije, samo se prostor za sekundarno taloženje ne koristi za odvajanje vode sekundarnim taloženjem, već samo za akumulaciju. Ovo rešenje omogućava proširenje osnovne verzije na verziju ULTRA čak i za već korišćena PPOV.
20. Doziranje koagulansa za smanjenje sadržaja fosfora
20.1 Opšte
Sledeća uputstva se primenjuju za modele/opcije označene sa „P“. Ovo slovo označava postrojenje za prečišćavanje opremljeno uređajem za doziranje koagulansa za smanjenje sadržaja fosfora. U cilju poboljšanja performansi postrojenja za prečišćavanje u sferi smanjenja sadržaja fosfora (tj. smanjenja indikatora koncentracije fosfora – ukupni P) iz otpadnih voda, dozirna pumpa dozira rastvor koagulansa u aktivacioni rezervoar. Koagulaciono sredstvo se čuva u rezervoaru postavljenom na sigurno mesto u blizini rezervoara ili direktno u rezervoaru za PPOV.

20.2 Funkcionalne provere
Proverite da li dozirna pumpa radi – bilo vizuelnim pregledom (koagulaciono sredstvo kaplje sa kraja dozirne cevi) ili zabeležite potrošnju koagulacionog sredstva iz rezervoara. Proverite da li pumpa za doziranje radi ispravno i u režimu rada i u režimu mirovanja. Često proveravajte nivo rastvora koagulansa u rezervoaru. Ako postoji opasnost od nedostatka, obezbedite dopunu. Ova provera se mora vršiti najmanje jedanput nedeljno! U slučaju bilo kakve sumnje u ispravno funkcionisanje uređaja za doziranje, pratite uputstva za upotrebu duvaljke ili se obratite ovlašćenom servisnom centru ili direktno Asio spol. s r.o.

⚠️ Ako doziranje koagulansa ne funkcioniše, postoji opasnost od prekoračenja dozvoljene ukupne koncentracije P na ispustu iz postrojenja za prečišćavanje.

Prilikom provere funkcija pumpe, potrebno je sačekati automatsko aktiviranje rada pumpe ili ručno uključiti pumpu

20.3 Podešavanja pumpe za doziranje koagulansa
Pumpa za doziranje radi u režimu rada i režimu mirovanja. Izlaz pumpe za doziranje je već podešen od strane proizvođača za optimalno doziranje prema konkretnom tipu postrojenja za prečišćavanje. Nemojte menjati ovaj režim bez odobrenja proizvođača!
Niske koncentracije koagulacionog sredstva mogu dovesti do prekoračenja dozvoljene ukupne koncentracije na ispustu iz postrojenja za prečišćavanje, dok će visoke koncentracije dovesti do smanjenja pH vrednosti u aktivacionoj smeši u postrojenju za prečišćavanje (čak i pod pH 6) a time i do inhibicije procesa prečišćavanja, što može dovesti do pogoršanja kvaliteta ispuštene vode ili čak do pada celogPPOV.

⚠️ Strogo je zabranjeno menjati režim rada pumpe za doziranje koagulansa bez odobrenja proizvođača!
20.4 Specifikacije koagulansa
Tip koagulansa (obično se koristi): Gvožđe sulfat: Fe2(SO4)3 Komercijalni naziv: Preflok, Koagulans

⚠️ Koagulaciono sredstvo je korozivna supstanca; reaguje na sličan način kao i sumporna kiselina!!!


Prilikom rukovanja i skladištenja ove supstance, pažljivo se pridržavajte bezbednosnih uputstava navedenih u povezanom bezbednosnom listu (MSDS) koji se isporučuje zajedno sa proizvodom (koagulans).
20.5 Veze između razvodnog uređaja i rezervoara PPOV
Kod modela koji koristi doziranje koagulacionog sredstva, pumpa i njen tajmer se postavljaju direktno u rezervoar za PPOV i stoga ih je potrebno povezati sa električnim napajanjem. Takvo priključivanje se mora vršiti odgovarajućim kablovima koji se povezuju na priključne blokove u rezervoaru za PPOV. Za detaljne specifikacije za priključke, pogledajte Tehničke specifikacije.

20.6 Pumpa za doziranje
Za doziranje fosfornog koagulansa koristi se sledeća pumpa:

21. Oznaka usaglašenosti ce