Close
Vaš broj telefona.
Preuzmite PDF
Pogledajte samoposluživanje ovde
Nadamo se da će ovaj proizvod visokog kvaliteta, proizveden primenom najsavremenijih tehnologija, imati najbolje rezultate u svome radu. Učinili smo sve moguće da ova oprema zadovolji Vaše zahteve, a kvalitet da odgovara savremenim standardima.
Nadamo se da će ovaj proizvod visokog kvaliteta, proizveden primenom najsavremenijih tehnologija, imati najbolje rezultate u svome radu. Učinili smo sve moguće da ova oprema zadovolji Vaše zahteve, a kvalitet da odgovara savremenim standardima.
1. Namena

Stanice za prečišćavanje otpadnih voda (BIO kanalizacija ili BIO septička jama) iz reda JUNILOS® serije «ASTRA» (u daljem tekstu stanice/postrojenja za prečišćavanje) namenjene su za dubinsko biološko prečišćavanje otpadnih voda iz domaćinstva u zasebnim zgradama, infrastrukturnim objektima i drugim autonomnim (decentralizovanim) kanalizacionim sistemima.

Tabela 1. Spisak dozvoljenih parametara ulaznih otpadnih voda u stanicu.
Količina otpadne vode koja ulazi u stanicu mora odgovarati njenom kapacitetu.

Konstrukcija BIO septičke jame (stanice) je proračunata za neujednačen protok otpadnih voda tokom celog dana.

U slučaju dotoka otpadnih voda u zapremini koja ne odgovara kapacitetu stanice i ima koncentraciju zagađujućih materija koja ne odgovara tabeli 1, Proizvođač se odriče odgovornosti za pokazatelje kvaliteta prečišćene vode.
2. Uređaj i šema rada stanice
Svi konstruktivni elementi i delovi BIO septičke jame (stanice), koji su u kontaktu sa otpadnim vodama, izrađeni su od materijala otpornih na koroziju koji su otporni na dejstvo agresivnih sredina.

Stanice su podzemni objekti za prečišćavanje.
2.1. Uređaj stanicece
Glavna jedinica (na primeru stanice „JUNILOS - ASTRA – 5“ standardne konfiguracije sa gravitacionim odvodnjavanjem):
A – prijemna komora;
Б – aeracioni rezervoar;
В – sekundarni taložnik;
Г – stabilizator mulja;
1 – glavna pumpa;
2 – pumpa-cirkulator;
3 – pumpa-recirkulator;
4 – hvatač masti;
5 – filter krupnih frakcija;
6 – aeracioni element;
7 – kompresor;
8 – standardna pumpa za uklanjanje stabilizovanog mulja (za modele kapaciteta 0,6-3 m3/dan);
9 – blok upravljanja stanicom ;
10 – senzor nivoa;
11 – ventil elektromagnetni.

bio septicka jama
Ako je potrebno prinudno odvodnjavanje, bilo koji model stanice je opremljen ugrađenim rezervoarom za čistu vodu (E)*.Kompletira se drenažnom pumpom za odvođenje prečišćene vode (Dn)*.

Kada se do BIO septičke jame (stanice) za prečišćavanje dovede nekoliko komunalnih sistema, kada se protok prekorači i kada nije ravnomerno izbacivanje, i kada je dovodni cevovod ukopan ispod 1,50 m (od nivoa zemlje do donje ivice cevi), modeli stanica «MIDI» / «LONG» se kompletiraju ugrađenom kanalizacionom pumpnom stanicom (KNS)*.Kompletira se fekalnom pumpom za dovod otpadne vode na prečišćavanje (Fn)*. Preporučuje se kompletiranje korpom za sakupljanje otpada (K)*, u kojoj dolazi do grube mehaničke filtracije, odlaganja i akumulacije glavnog dela otpada.
Stanica ima sledeće tehnološke odeljke:
Prijemna komora (odeljak A) - u ovaj odeljak pristižu otpadne vode iz kanalizacionih objekata (kuća, kupatilo, itd.), ovde se otpad uklanja iz otpadnih voda i vrši se preliminarno prečišćavanje. Zatim se otpadna voda u porcijama dovodi na biološki tretman pomoću glavne pumpe (1) u rezervoar za aeraciju. Glavna pumpa ulazi u sastav filtera za krupne frakcije (5).
Prijemna komora se sastoji od sledećih elemenata:
 • aeracioni element (6);
 • filter za krupne frakcije sa spoljnim duvanjem (5);
 • glavna pumpa (airlift) sa unutrašnjim duvanjem filtera krupnih frakcija (1);
 • senzor nivoa sa plovkom (10) je plastično kućište unutar kojeg se nalazi granični prekidač i kuglica koja pritiska ili otpušta granični prekidač u zavisnosti od položaja senzora. Prebacivanje faza se odvija u zavisnosti od nivoa otpadnih voda.
Alarm je dodatni senzor nivoa sa plovkom u prijemnoj komori. Kao svetlosni signal da je prijemna komora popunjena do kritičnog / vanrednog nivoa, koristi se «strob sijalice» - impulsne ksenonske sijalice koje proizvode 50-60 svetlih bljeskova u minuti i sposobne su da prodru svetlošću kroz snežni pokrivač debljine do 30 cm (ako je upaljeno svetlo, znači da je došlo do prepunjavanja prijemne komore).

Za BIO septičke jame (stanice) sa ugrađenim KNS-om alarm je potreban za sinhronizaciju aktiviranja/deaktiviranja fekalne pumpe, u zavisnosti od nivoa u prijemnoj komori.


Aeracioni rezervoar (odeljak Б) je tehnološki odeljak u vidu protočnog rezervoara za biološko prečišćavanje otpadnih voda od organskih zagađivača putem njihove oksidacije mikroorganizmima koji se nalaze u aeracionom sloju. Ovde se odvija osnovno prečišćavanje vode. Sastoji se od rezervoara sa aeracionim sistemom, u kome dolazi do zasićenja kiseonikom mešavine otpadne vode sa aktivnim muljem, cirkulatorne pumpe (2) i recirkulatorne pumpe (3).

Sekundarni taložnik (odeljak B) - napravljen u obliku skraćene obrnute piramide. Cirkulatorna pumpa (2) dovodi mešavinu vode i mulja iz rezervoara za aeraciju u sekundarni taložnik kroz prigušivač, koji sprečava mešanje gornjeg sloja vode sa muljem u taložniku. Ovde se odvija odvajanje prečišćene vode i mulja: mulj koji je teži po svojoj masi se taloži na dno i kroz otvor u donjem delu teče nazad u rezervoar za aeraciju; prečišćena voda ostaje na površini i ispušta se iz stanice kroz izlazni vod. Prljavština i biofilm koji plutaju na površini taložnika se ispuštaju nazad u rezervoar za aeraciju pomoću hvatača za mast (4).

Stabilizator mulja (odeljak Г)- služi za akumulaciju i stabilizaciju aeracijom otpadnog mulja (on je najteži, postepeno se taloži na dnu posude). Mulj se dovodi u stabilizator mulja iz rezervoara za aeraciju pomoću recirkulatorne pumpe (3). Lakši delovi mulja teku kroz prelivni otvor u prijemnu komoru radi daljeg učešća u procesu prečišćavanja.

Sastoji se od sledećih elemenata:

 • mali umirivač (za sprečavanje mešanja mladog aktivnog mulja sa već prečišćenim muljem);
 • pumpa za mulj (8) sa blindom - produvava stabilizator; bez blinde - ispumpava mulj iz postrojenja.

Odeljak za instrumente se nalazi iznad nivoa svih pregrada. Oprema:
 • upravljačka jedinica (9);
 • kompresor (-i) (7);
 • elektromagnetni ventil (11);
 • prebacuje faze;
 • razvodnici vazduha (distribuiraju vazduh sa različitim pritiscima od kompresora(a) kroz creva do svih komora);
 • turbo-razvodnik - radi za unutrašnje izduvavanje filtera krupnih frakcija, za glavnu pumpu i za pumpu-cirkulator;
 • razvodnik za direktnu fazu - radi za muljnu pumpu i eksterno duvanje filtera krupnih frakcija. Bočni izlaz razvodnika radi za aerator rezervoara za aeraciju. razvodnik reverzne faze - radi za izduvavanje piramide, hvatača masnoća i recirkulatorne pumpe. Donji izlaz razvodnika radi za aerator prijemne komore.
 • utičnice.
Stanice rade u dve faze: direktnoj i reverznoj.
Direktna faza se uključuje kada pritiču otpadne vode, i prijemna komora se puni: aeracijase vrši u komorama B, G. Pumpe (erliftovi) tada pumpaju 1, 2.

Reverzna faza se uključuje kada nema protoka otpada. Nivo u prijemnoj komori se smanjuje - počinje aeracija u komorama A, V. Pumpe (erliftovi) 1, 2, 3, se uključuju u rad, kao i hvatač masti - 4. Kapacitet pumpe 3 je veći od kapaciteta pumpe 1. Kada se plovak u komori A podigne u gornji položaj, direktna faza se uključuje i recirkulatorna pumpa u rezervoaru za vazduh se isključuje.

U slučaju dužeg odsustva korisnika, stanica radi u režimu prebacivanja faza (cirkulacije vode).

Prebacivanje faza rada stanice (direktna/reverzna) se vrši pomoću senzora radnog nivoa sa plovkom (10). Time je obezbeđena stalna cirkulacija vode kroz komore, bez obzira na priticanje otpadnih voda, a prenos viška aktivnog mulja iz rezervoara za aeraciju u stabilizator mulja vrši se pomoću recirkulatorne pumpe (3).

U stabilizatoru mulja, disperzovana frakcija mulja sa vodom kroz prelivni otvor se vraća u prijemnu komoru, a stabilizovani mulj se taloži na dno. Postojanje dve faze obezbeđuje poboljšanje performansi tretirane vode na izlazu.
2.2. Opis tehnološkog procesa
Otpadne vode iz domaćinstava ulaze u prijemnu komoru, koja služi za usrednjavanje otpadnih voda prema njihovom kvalitativnom sastavu i omogućava prihvatanje jednokratnog ispuštanja, bez ometanja rada stanice. Pored toga, aktivni mulj (zajednica mikroorganizama) koji se nalazi u prijemnoj komori stupa u interakciju sa organskim zagađivačima i počinje preliminarni biološki tretman otpadnih voda. U prijemnoj komori dolazi do zadržavanja i nagomilavanja otpada, suspendovanih čvrstih materija i sličnih zagađivača. U komori su ugrađeni elementi za aeraciju za zasićenje otpadnih voda kiseonikom.

Iz prijemne komore otpadne vode, prolazeći kroz filter za mehaničko prečišćavanje, uz pomoć erlifta (glavne pumpe) ulaze u aeracioni rezervoar, u kome se odvija intenzivan biološki tretman uz pomoć aktivnog mulja. Aeracioni rezervoar radi u dva režima: nitrifikacije (otpadna voda se intenzivno meša i zasićuje kiseonikom) i denitrifikacija (zaustavlja se dovod i mešanje vazduha), što omogućava da se izvede duboki biološki tretman, smanjujući koncentraciju nitrata i nitrita.

Nakon rezervoara za aeraciju, mešavina prečišćene vode i aktivnog mulja ulazi u sekundarni taložnik kroz umirivač pomoću cirkulatorne pumpe. U sekundarnom taložniku se vrši odvajanje vode i mulja, višak aktivnog mulja se taloži na dno i vraća se u aeracioni rezervoar kroz otvor u donjem delu, a prečišćena voda ulazi u izlazni vod stanice. Da bi se uklonio eventualni masni film koji pluta na površini sekundarnog taložnika, predviđen je hvatač masti, koji sakuplja film i šalje ga nazad u rezervoar za aeraciju na dalju obradu.

Ako otpadne vode ne pritiču u stanicu, stanica nastavlja da radi u autonomnom režimu konstantne cirkulacije vode. U prijemnoj komori je ugrađen senzor nivoa vode. U trenutku kada erlift pumpa vodu u rezervoar za aeraciju na donji nivo, senzor šalje signal upravljačkoj jedinici i elektromagnetnom ventilu. Ventil se pokreće i usmerava protok vazduha u kolo reverzne faze.

Kada se vazduh dovodi u reverznoj fazi, aeracija u rezervoaru za aeraciju se isključuje, mešanje se zaustavlja, a sav aktivni mulj se taloži na dno - počinje proces denitrifikacije. Na udaljenosti od 0,5 m od dna, recirkulacioni erlift počinje da ispumpava višak mulja iz rezervoara za aeraciju u stabilizator mulja.

Kada mešavina aktivnog mulja sa vodom uđe u stabilizator, teži deo mulja se taloži u stabilizatoru, a laki deo mulja se zajedno sa vodom vraća u prijemnu komoru. Nivo vode u prijemnoj komori počinje da raste do nivoa aktiviranja senzora i stanica se vraća nazad u direktnu fazu.

Ventil zatim prebacuje protok vazduha na razvodnik direktne faze. Aeracija počinje u rezervoaru za aeraciju (proces nitrifikacije), a recirkulacioni erlift prestaje da ispumpava aktivni mulj. U prekidačkom režimu, stanica će raditi dok ne stigne nova porcija otpadnih voda.

Prilikom uvođenja kanalizacionih cevovoda u stanicu za prečišćavanje otpadnih voda iz više objekata, zatim cevovoda koji se nalaze na različitim visinama, ili prilikom prekoračenja i nepravilnosti jednokratnog ispuštanja, ukopavanje dovodne kanalizacione cevi ispod 1,50 m (od nivoa zemlje do donje ivice cevi), stanice serije «JUNILOS - ASTRA» se mogu kompletirati ugrađenom kanalizacionom pumpnom stanicom (KNS).

Kada se koristi stanica sa ugrađenom kanalizacionom pumpnom stanicom (KNS), otpadne vode iz domaćinstva se dovode do kanalizacione pumpne stanice, a zatim se, uz pomoć fekalne pumpe, upumpavaju u prijemnu komoru. Pumpa se uključuje pomoću senzora nivoa sa plovkom. U slučaju havarije i uključenja kontrolnog senzora nivoa, koji se nalazi u prijemnoj komori, rad pumpe KNS se blokira.

3. Osnovni parametri i karakteristike
Tehničke karakteristike
Oprema stanica (preporučena)
Stanica sa gravitacionom drenažom (samotokom)
 • stanica (standardna oprema)
 • havarijska signalizacija

Stanica sa prinudnom drenažom
 • stanica (standardna oprema)
 • havarijska signalizacija
 • ugrađena posuda (za čistu vodu)
 • drenažna pumpa (za odvod tretirane vode do tačke ispuštanja)

Stanica sa ugrađenim KNS sa gravitacionom drenažom (samo midi/long stanice)
 • stanica (standardna oprema)
 • havarijska signalizacija
 • ugrađena KNS
 • korpa sa rešetkom za sakupljanje otpada
 • fekalna pumpa za dovod otpadne vode za prečišćavanje

Stanica sa ugrađenom kanalizacionom pumpnom stanicom sa prinudnom drenažom (samo midi/long stanice)
 • stanica (standardna oprema)
 • havarijska signalizacija
 • ugrađena posuda (za čistu vodu)
 • ugrađena KNS
 • korpa sa rešetkom za sakupljanje otpada
 • drenažna pumpa (za odvod tretirane vode do tačke ispuštanja)
 • fekalna pumpa za dovod otpadne vode za prečišćavanje
4. Pakovanje, transport i čuvanje stanica
Stanice se isporučuju montirane i ne zahtevaju posebno pakovanje. Prilikom transporta stanica «long» visine 3,00 m od modela «JUNILOS-ASTRA-50», grotla se isporučuju odvojeno od kućišta.

Kompresor i druga električna oprema se isporučuju u ambalaži proizvođača. Po želji kupca, moguća je montaža opreme u stanicu u fabričkim uslovima. Dozvoljena je isporuka stanica sa skinutim poklopcem sa grotla (pričvršćivači i uputstva za postavljanje poklopca su priloženi u odeljku za instrumente).

Stanice se prevoze u vertikalnom ili horizontalnom položaju svim vrstama vozila u skladu sa pravilima za prevoz tereta koji su na snazi za ovu vrstu prevoza.

Stanice se mogu pričvrstiti (prikačiti) na opremu za dizanje samo uz pomoć kablova pričvršćenih u montažnim otvorima. Stanice moraju biti fiksirane u vozilu tako da se onemoguće njihovo pomeranje kada se vozilo kreće. Prilikom transporta i skladištenja stanica nije dozvoljeno njihovo izlaganje udarnim opterećenjima.

Stanice je dozvoljeno skladištiti u prirodnim uslovima na otvorenom samo sa zatvorenim vratnim poklopcima grotla (bez prethodno ugrađene kompresorske i druge električne opreme), takođe u zagrejanom skladištu ili u drugim uslovima koji isključuju mogućnost mehaničkog oštećenja, na udaljenosti od najmanje 3 m od uređaja i aparata za grejanje.
Skladištenje kompresorske i druge električne opreme vrši se u skladu sa preporukama proizvođača.
5. Uputstvo za montažu stanica JUNILOS® serije «ASTRA»
Lica koja vrše montažu i puštanje u rad stanice serije «ASTRA» moraju poznavati pravila za polaganje spoljnih kanalizacionih cevovoda, poštovati pravila protivpožarne i električne bezbednosti i imati odgovarajuće dozvole za rad.

Pre početka rada, obratite pažnju na sledeće:
 • da na objektu postoje filteri za prečišćavanje vode za piće (deferizacija i omekšavanje), jer je ZABRANJENO ispuštanje produkata njihove regeneracije u stanicu!
 • prilikom montaže stanice potrebno je obezbediti izduvnu ventilaciju kroz vertikalnu cev unutrašnje kanalizacije zgrade (ventilatorski vod);
 • nije dozvoljeno kombinovati otvore kanalizacionih i ventilacionih stubova;
 • ZABRANJENO je postavljanje i kretanje teških predmeta i specijalne opreme iznad stanice za prečišćavanje u opsegu jame!
 • ne preporučuje se vršiti montažu stanica u periodima negativnih temperatura ispod –15 °S.
5.1. Redosled radova za stanice kapaciteta 0,6—15 m3/dan
Pre početka zemljanih radova na iskopu potrebno je odrediti mesto ulaska dovodne kanalizacione cevi u stanicu za odgovarajuću orijentaciju prijemne komore stanice (za najmanje krivine dovodne kanalizacije) u skladu sa šemom montaže.

 1. Na odabranom delu terena jvrši se odmeravanje jame prema šemi montaže. Veličina jame se izračunava po formuli: dužina jame = dužina kućišta stanice + 500 mm; širina jame = širina kućišta stanice + 500 mm; dubina jame = visina stanice sa poklopcem −200 mm (poklopac stanice, uključujući šarke, treba da bude 200 mm iznad nivoa tla) + 150 mm (debljina peščane pripreme). Preporučljivo je da se jama iskopa ručno. Zidovi jame moraju biti napravljeni sa kosinama sa nagibom od najmanje i = 1: 0,67. Prelazak preko tla u dnu jame nije dozvoljen. Ako je jama iskopana na dubini većoj od norme, onda je potrebno izravnati dno peskom uz nabijanje i sipanje vode. Višak zemlje (u zapremini stanice) se uklanja ili premešta na deponiju, čiju lokaciju određuje Kupac. Na dnu jame vrši se zatrpavanje i zbijanje peščane pripreme debljine 150 mm.
 2. Istovar i spuštanje stanice u jamu se vrši ručno ili uz upotrebu opreme. Za to se koriste kablovi, pričvršćeni u montažne otvore.
 3. Kućište stanice se postavlja vertikalno u centar jame tako da postoji zazor od 250 mm između zidova stanice i zidova jame za zatrpavanje. Vrši se poravnanje kućišta pomoću nivoa. Nagnuće nije dozvoljeno!
 4. Zatrpavanje jame se vrši peskom, koji ne bi trebalo da sadrži drobljeni kamen, šljunak i kamenje. Posipanje se vrši sa slojnim sabijanjem na svakih 200 mm i izlivanjem vode svakog sloja do nivoa kanalizacione cevi priključene na stanicu.
 5. Posipanje je praćeno istovremenim punjenjem staničnih komora vodom do oznaka naznačenih tokom proizvodnje: u prijemnoj komori (A) - 1,2 m od dna; u rezervoaru za aeraciju (B) i sekundarnom taložniku (C) - 1,85 m od dna; u stabilizatoru mulja (D) - 1,9 m od dna. Voda za punjenje se može dopremati crevom kroz grotlo (-a). Obratno zatrpavanje stanice bez vode je ZABRANJENO! Da bi se izbeglo "isplivavanje", ZABRANJENO je potpuno ispumpavanje i ostanak nakon montaže stanice bez sadržaja!
 6. U rovu dovodnog cevovoda na stanicu je priključen električni kabal marke PVS ili VVG:
 • na rastojanju do 30 m — 4 × 1,5;
 • na rastojanju od 31 do 80 m — 4 × 2,5;
 • na rastojanju više od 80 m — 4 × 4.
Električni kabal se polaže u polietilensku cev niskog pritiska Ø16-20 mm. Električni automat se postavlja na fazni provodnik na osnovu obračuna:
7.A - u slučaju gravitacione drenaže (samotoka);
10 A - u slučaju prinudnog odvodnjavanja.

7. Urezivanje i zaptivanje šavova ulaznih i izlaznih cevovoda (ako ova usluga nije naručena u fabrici). Priključak dovodnog i ispusnog cevovoda, drenažna pumpa za odvod čiste vode (ako je obezbeđena u kompletu).

8. Kućište je izolovano krutim hidrofobnim tipovima izolacije do dubine smrzavanja tla. Debljina izolacije zavisi od klimatskih uslova građevinskog područja.

9. Završno zasipanje cevovoda i temeljne jame se vrši ručno peskom. Ostatak visine 100 mm je prekriven prirodnom zemljom.

10. Povezivanje kompresora, povezivanje električnog kabla sa izvorom napajanja preko zasebnog automata ili stabilizatora napona prema električnoj šemi sa tačnim poštovanjem "nultih" i "faznih" mesta.

11. Uključiti stanicu za prečišćavanje otpadnih voda i proveriie njenu operativnost u ručnom i automatskom režimu rada.

U upravljačkoj jedinici, krajnji levi prekidač je odgovoran za uključivanje i isključivanje kompresora. Srednji prekidač uključuje i isključuje ručni režim kontrole stanice. Krajnji desni prekidač je namenjen za prebacivanje direktne i reverzne faze rada u ručnom režimu.

Da bi se proverilo funkcionisanje automatskog režima, potrebno je prebaciti prekidač "RUČNO" u položaj "ISKLJUČENO" (signalizator ne svetli). Provera se vrši prinudnom promenom nivoa radnog senzora sa plovkom u prijemnoj komori. Da biste to uradili, potrebno je utopiti senzor sa plovkom koji pluta na površini drvenom ili plastičnom šipkom na donji radni nivo. U ovom slučaju dolazi do automatskog prelaska na reverznu fazu, indikator svetli, tokovi vazduha se prebacuju. Provera režima „RUČNO“ se vrši prebacivanjem prekidača "RUČNO" u položaj "UKLJ" i alarm će se upaliti. Zatim se prekidač uključuje "FAZA" u položaj "UKLJ", dok stanica radi u reverznoj fazi. Shodno tome, tokovi vazduha se prebacuju na odgovarajuće potrošače.

12. Konačni izgled reljefa se pravi uzimajući u obzir sledeće faktore:
 • potrebno je pažljivo pratiti zaptivanje stanice prilikom zatvaranja poklopca, šarke moraju biti očišćene od zemlje; ZABRANJENO je bilo kakvo ukopavanje pokrivača ispod nivoa zemlje;
 • dovod vazduha mora biti snabdeven svežim vazduhom.
5.2. Karakteristike montaže stanica pri visokom nivou podzemnih voda
Na zemljištima sa visokim nivoom vode (1,5 m od površine zemlje i više), preporučuje se montiranje BIO septička jama (stanica) kapaciteta najmanje 1 m 3 / dan i visine «standard» i «midi». Dužina i širina jame duž perimetra moraju premašiti za 700 mm ukupne dimenzije stanice koja se montira. Istovremeno sa iskopom jame, oplata se postavlja vertikalno duž opsega. Za postavljanje oplate koriste se daske debljine 50 mm, širine 150 mm, dužina je jednaka visini jame. Ako velika količina vode uđe u jamu, na dno jame postavlja se drenažna pumpa koja će je ispumpati. Pesak se sipa između oplate i stanice. Zatrpavanje stanice bez punjenja vodom je ZABRANJENO! Oplata se ne može demontirati.
5.3. Karakteristike montaže stanica kapaciteta od 20 m3/dan
 1. Kopati temeljnu jamu do projektovane dubine, izvršiti instrumentalnu proveru horizonta dna temeljne jame sa sastavljanjem zapisnika o skrivenim radovima. U slučaju visokog nivoa podzemnih voda ili pojave „vode na vrhu“, preduzeti posebne mere za odvođenje podzemnih voda iz jame.
 2. Očistiti dno jame sa naknadnim sabijanjem do projektovanog nivoa. Hermetisanje vršiti ručno direktno ispred jedinice za pripremu. Prelazak preko tla u dnu jame nije dozvoljen.
 3. Izvršiti pripremu za armirano-betonsku temeljnu ploču.
 4. Izvršiti betoniranje temeljne ploče sa izvodima armature za ugradnju potpornih zidova u skladu sa projektnom dokumentacijom. Armiranje ploče (korak i broj slojeva, marka korišćene armature) vrši se u skladu sa projektnom dokumentacijom. Proračun armirano-betonske ploče vrši specijalizovana projektantska organizacija. Nakon ugradnje armirano-betonskih ploča, sačiniti zapisnik o skrivenim radovima.
 5. Izvršiti ulaznu kontrolu kvaliteta stanice – pregled u cilju otkrivanja kvarova primljenih tokom transporta, uz naknadno potpisivanje zapisnika o predaji opreme na montažu.
 6. Istovar i spuštanje Na zemljištima sa visokim nivoom vode (1,5 m od površine zemlje i više), preporučuje se montiranje BIO septičke jame (stanice) u jamu vrši se uz primenu tehnike. Za to se koriste sajle, pričvršćene u montažne otvorpe na kućištima staničnog bloka.
 7. Postaviti kućišta na armirano-betonsku ploču, zatim izvršiti proveru u planu i po visini sa sastavljanjem zapisnika o skrivenim radovima.
 8. Izvršiti betoniranje potpornih zidova visine 1,0 m od vrha temeljne ploče nakon završne montaže u projektnu poziciju blokova postrojenja za prečišćavanje. Proračun armiranih potpornih zidova vrši specijalizovana projektantska organizacija.
 9. Izvršiti hidroizolacioni premaz na svim površinama temelja koji su u kontaktu sa zemljom.
 10. Zatrpavanje jame se vrši peskom, koji ne bi trebalo da sadrži lomljeni kamen, šljunak i kamenje do gsk = 1,8 t/m³. Zabranjeno je vršiti obratno zatrpavanje smrznutom zemljom.
 11. Sabijanje zatrpanog tla se vrši na svakih 200 mm i nalivanjem vode svakog sloja do nivoa kanalizacione cevi priključene na stanicu.
 12. Sabijanje nasute zemlje do nivoa potpornog zida može se vršiti mehanički, a više - samo ručno !!!
 13. Sabijanje tla bliže od 30 cm od zida stanice treba vršiti sa posebnom pažnjom kako bi se izbeglo lomljenje zida stanice.
 14. Zatrpavanje je praćeno istovremenim punjenjem staničnih komora vodom do oznaka naznačenih tokom proizvodnje.
 15. Vodu za punjenje možete dovesti pomoću creva kroz grotla. Zatrpavanje stanice bez punjenja vodom je ZABRANJENO! Da bi se izbeglo "isplivavanje", ZABRANJENO je potpuno ispumpavanje i ostanak bez vode nakon postavljanja stanice !
 16. Obratiti posebnu pažnju na sabijanje tla ispod kolektora kako biste izbegli savijanje cevi.
 17. Izvršiti obratno zasipanje do nivoa dovodnog cevovoda, spojiti dovodni cevovod.
 18. Izvršiti spajanje i zaptivanje šavova ulaznih i izlaznih cevovoda.
 19. U rovu se polažu električni kablovi i dovode do stanice. Tip i marke dovodnih kablova se biraju uzimajući u obzir instaliranu snagu, dužinu kablovske trase i način polaganja.
 20. Kućište je izolovano krutim hidrofobnim tipovima izolacije do dubine smrzavanja tla. Debljina izolacije zavisi od klimatskih uslova građevinskog područja.
 21. Završno zasipanje cevovoda i temeljne jame se vrši ručno peskom. Ostatak visine 100 mm je prekriven prirodnom zemljom. Moguće je uređenje geomreže. ZABRANJENO je postavljanje i kretanje teških predmeta i specijalne opreme preko stanice u opsegu iskopane jame!
 22. Montaža elektro-opreme se vrši u skladu sa električnom šemom i projektnom dokumentacijom.
 23. Uključite stanicu i proverite njen rad.
 24. Konačni izgled reljefa se pravi uzimajući u obzir sledeće faktore: potrebno je pažljivo pratiti zaptivanje stanice prilikom zatvaranja poklopca, šarke moraju biti očišćene od zemlje; ZABRANJENO je bilo kakvo ukopavanje pokrivača ispod nivoa zemlje; dovod vazduha mora biti snabdeven svežim vazduhom.
Prebacivanje blokova/modula (na primer, stanica «JUNILOS - ASTRA - 200 midi») sa gravitacionom drenažom (samotokom)
Prebacivanje blokova / modula (na primer, stanica «ÛNILOS - ASTRA - 200 midi») sa kanalizacionom pumpnom stanicom i prinudnom drenažom
Za pravilno prebacivanje kapaciteta stanica potrebno je pravilno pozicionirati posude I, II, III i IV u odnosu jedna prema drugoj, kao što je prikazano na šemi komutacije. Grotlo sa odeljcima A - komora za prijem, Г - stabilizator mulja treba da se nalazi nasuprot grotla sa odeljcima Б - rezervoar za vazduh, В - sekundarni rezervoar za taloženje. Ova dva grotla su povezana sa tri cevi sa preporučenom PP oznakom Ø 110 * 6,2 mm (sl. 1, 2, 3, 4).

Cev 1.1 (Sl. 1) namenjena je za provlačenje svih vazdušnih creva i kablova od plovaka, kao i kablova iz utičnica (ako je to predviđeno tipom konfiguracije «ASTRA» stanice) do kompresorske kutije. Ova cev se povezuje približno u sredini grotla, tako da pada približno na pregrade između odeljaka unutar grotla (sl. 1 i 2). Ovo je urađeno kako bi se sva 2.1 creva za vazduh (sl.2) mogla kompaktno postaviti.


Konzole 2.4 (slika 2) i 3.2 (slika 3) se zavaruju direktno na licu mesta. Njihovu lokaciju Izvođač može odrediti samostalno. Sva vazdušna creva i električni kablovi prolaze kroz ove konzole. Ispod cevi 1.1 (sl. 1) u obliku krunice se izrezuju otvori u grotlu Æ111. Nagib ove cevi nije potreban.


Cev 1.2 (slika 1) je namenjena za prepumpavanje iz odeljka B (vazdušni rezervoar) u odeljak G (stabilizator mulja). Ova cev je napravljena sa nagibom u pravcu od odeljka B ka odeljku G. Nagib treba da bude približno 1%. Montaža ove jedinice je sledeća: dva otvora Æ111 se useku u dva grotla. Otvor koji se pravi u grotlu sa odeljkom G (stabilizator mulja) treba da bude niže i usmeren u stabilizator mulja. U grotlo sa odeljkom B sa unutrašnje strane u otvor Æ111 se umeće odvod 1.6 Æ110 PPK (polipropilen) 45° (kanalizacioni) (sl. 1), dalje se umeće cev 1.2 (sl. 1) u otvor sa suprotne strane, zatim se stavlja spojnica ili PPK Æ110 na odvod 45° 1.4 (sl. 1), dalje cev 1.2 (sl. 1) se spaja sa spojnicom 1.4 (sl. 1). Nakon toga, svi spojevi se zavaruju sa svih strana fenom. PP cev i odvod PPK izlaz su potrebni da bi se sve moglo zavariti fenom. Zatim se uzme blinda 1,5 Æ110 (sl. 2) i 2,2 (sl. 2) i izbuši se u njoj perastim svrdlom Æ32 jedan ili dva otvora za recirkulativnu pumpu (broj otvora zavisi od broja recirkulativnih pumpi kojima je opremljen određeni model stanice). Zatim se crevo 3.1 iz recirkulativne pumpe usmerava u otvore na blindi. Trebalo bi da ide 5 sm dubine u otvor (sl. 3). Višak creva iz recirkulatora se odseca.


Cev 1.3 (Sl. 1)) je namenjena za prepumpavanje otpadnih voda iz odeljka A (prijemna komora) u odeljak B (vazdušni rezervoar). Ova cev je napravljena sa nagibom od odeljka A do odeljka B. Nagib treba da bude približno 1%. Montaža ove jedinice je sledeća: dva otvora se izrežu Æ111 u dva grotla. Otvor, koji se pravi u grotlu sa pregradom A (vazdušni rezervoar), mora biti ispod otvora na strani odeljka A i usmeren u vazdušni rezervoar. U grotlo sa otsekom G sa unutrašnje strane u otvor Æ111 se umeće odvod 1.6 Æ110 PPK (polipropilen) 45°(kanalizacioni) (sl. 1). Zatim se cev 1.3 (Sl. 1) ubacuje u otvor nasuprot, a zatim se stavlja spojnica 1.4 PVH ili PPK Æ110 na odvod 45° (sl. 1). Nakon toga, cev 1.3 (slika 1) je povezana sa spojnicom 1.4 (sl. 1). Nakon toga, ovaj spoj se zavari sa svih strana fenom. PP cev i odvod PPK izlaz su potrebni da bi se sve moglo zavariti fenom. Zatim se uzme blinda 1.5Æ110 (sl. 2) i 2,2 (sl. 2) i izbuši se u njoj perastim svrdlom Æ32 jedan ili dva otvora za recirkulativnu pumpu (broj otvora zavisi od broja recirkulativnih pumpi 2.3, kojim se kompletira konkretan model stanice) (sl. 2) i 3.3 (sl. 3). Creva 3.3 od glavnih pumpi se vode do otvora u blindi. Trebalo bi da se protežu u dubinu otvora 5 sm (sl. 3). Višak creva iz glavnih pumpi se iseca.


Cevi 1.2 (slika 1) i 1.3 (slika 1) rade na sledeći način: vazdušni erlift podiže vodu nagore i pumpa u cevi 1.2 ili 1.3 . Dalje, voda sa preostalim pritiskom teče u susedni odeljak.


Cevi 3.0 (2 kom.) se nalaze u razvodnoj komori. Oni se usecaju na istom nivou. Usecanje ovih cevi Æ110 mm se vrši ispod ulazne cevi. Ako se ne preseku na istom nivou, onda će otpadne vode biti neravnomerno raspoređene, što znači da će jedna sekcija stanice biti preopterećena, a drugi nedovoljno opterećen.


Cevi 3.1 (2 kom.) su projektovane za kombinovanje komora čiste vode obe sekcije i izrađene su od debelozidnih PP cevi Æ110 mm. Obe cevi se obavezno zavaruju fenom. Plave strelice na slikama 2, 3 i 4 pokazuju pravac toka vode. Ako ima više od dva (tri ili četiri) grotla, preporučljivo je da ih sve vežete u krug 4.1 (sl. 4). Takvo povezivanje pomaže da se spreči gubitak performansi erlifta i pojednostavljuje dalji rad i održavanje stanica.

5.4. Priključenje stanica za kanalizacionu mrežu
Izvođenje dovodnih komunikacija i ispuštanje prečišćene vode vršiti u skladu sa preporukama navedenim u šemi montaže i projektu za povezivanje stanice sa terenom.

Dovodni gravitacioni cevovod otpadnih voda se polaže u izolatoru na peščanom jastuku sa nagibom od 1,5-2 cm po metru prema stanici.

Prečnik dovodnog gravitacionog cevovoda zavisi od udaljenosti postrojenja za prečišćavanje od kanalizacionog objekta:

 • do 25 m koristi se PVC cev prečnika 110 mm;
 • do 35 m koristi se PVC cev prečnika 160 mm;
 • preko 35 m koristi se PVC cev prečnika 200 mm.
Prekoračenje navedenih rastojanja je dozvoljeno uz obavezno postavljanje inspekcijskih bunara:
 • za PVC cev prečnika 110 mm - na svakih 25 m;
 • za PVC cev prečnika 160 mm - na svakih 35 m.
Okreti dovodnih vodova bez postavljanja kanalizacionog bunara nije dozvoljeno!

Produbljivanje dovodnog cevovoda na mestu veze sa stanicom ne bi trebalo da prelazi dozvoljene parametre:
«standard» - do 0,85 m (do 0,6 m za "A-3") od nivoa zemlje do donje ivice (otvora) cevi;
«midi» - do 1,00 m od nivoa zemlje do donje ivice (otvora) cevi;
«long» - do 1,50 m od nivoa zemlje do donje ivice (otvora) cevi;
«midi sa ugrađenom pumpnom stanicom» - do 1,5 m od nivoa zemlje do donje ivice (otvora) cevi; «long sa ugrađenom pumpnom stanicom» - do 2,0 m od nivoa zemlje do donje ivice (otvora) cevi.

Gravitacioni ili potisni izlazni cevovodi se polažu u skladu sa pravilima za odgovarajući model stanice.

Za gravitaciono odvodnjavanje prečišćene vode iz stanice, izlazni cevni ogranak od nivoa zemlje do donje ivice (otvora) cevi se izvodi na dubinu:
 • «standard» — 0,45 m;
 • «midi» — 0,6 m;
 • «long» — 0,9 m.
Dalje, cevovod mora biti zakopan ispod dubine smrzavanja tla, u zavisnosti od klimatskih uslova građevinskog područja.

Za prinudno odvodnjavanje prečišćene vode iz stanice, izlazni ogranak od nivoa zemlje do donje ivice (otvora) cevi izvodi se na dubinu:
 • «standard» — 0,15 m;
 • «midi» — 0,3 m;
 • «long» — 0,8 m.
Prečnik izlaznog potisnog cevovoda iz stanice uzima se da nije veći od 35 mm.

Izlazni cevovod se dovodi do površine zemlje na udaljenosti ne većoj od:
 • «standard» — 2 m;
 • «midi» — 5 m;
 • «long» — 10 m. Potisni cevovod se postavlja sa kontra-nagibom od najmanje 5-7 cm / m. Kontra-nagib obezbeđuje da nema preostale vode u cevi i sprečava smrzavanje sistema za odvodnjavanje tokom zimskog perioda rada.
5.5. Priključenje kompresorske opreme
Za modele «JUNILOS – ASTRA – 3» — «JUNILOS – ASTRA – 20» sa gravitacionim odvođenjem vode

Povezivanje na napajanje električnom energijom se vrši kablom preko posebnog hermetičkog ulaza, koji se nalazi van stanice.
Električni kabal se "ubacuje" u upravljačku jedinicu i spaja na montažni blok, prema električnoj šemi.

Nakon završetka radova na povezivanju kabla u upravljačkoj jedinici, potrebno je ugraditi i priključiti kompresor. Kompresor je povezan sa sistemom za distribuciju vazduha pomoću spojnice i dve stezne obujmice. Kompresor se napaja preko utičnice koja se nalazi u kutiji kompresora stanice (slika 2).
6. Zahtevi za napajanje električnom energijom
Stanica je energozavisan objekat. Stanica se napaja iz mreže 220 V naizmenične struje. Stanica radi stabilno kada mrežni napon odstupa od nominalnog unutar ± 10%. Istovremeno, da bi se eliminisale negativne posledice izazvane „skokovima“ napona, preporučuje se upotreba stabilizatora napona! Snaga stabilizatora određuje se prema tabeli.
Tabela snage stabilizatora (V)
U slučaju ugradnje zajedničkog stabilizatora za ceo kanalizacioni objekat obezbediti poseban prekidač koji odgovara nazivnoj snazi kompletne Istovar i spuštanje Na zemljištima sa visokim nivoom vode (1,5 m od površine zemlje i više), preporučuje se montiranje BIO septičke jame (stanice). Električni priključak mora biti u skladu sa električnom šemom.

Isključivanje napajanja na period ne duži od 4 sata ne utiče na kvalitet čišćenja. Sa dužim nestankom struje, kvalitet čišćenja se smanjuje.

Kada se napajanje ponovo uspostavi, stanica se automatski pokreće, ako nije isključeno automatsko napajanje stanice ili dugmad za aktiviranje stanice na upravljačkoj jedinici. Funkcionalnost stanice nakon nestanka struje treba proveriti.
Tabela kapaciteta stanice (bez rezervne opreme) STANDARDNA OPREMA
Tabela kapaciteta stanice (bez rezervne opreme) SA UGRAĐENOM KNS
7. Pravilnik i periodičnost servisnog održavanja
Opremu mora blagovremeno i redovno servisirati servisna služba proizvođača ili zvanični predstavnik proizvođača.
7.1. Spisak i periodičnost radova koji se vrše prilikom servisnog održavanja
Nakon svakog održavanja stanice, izvođač mora da popuni odgovarajući Akt o izvedenim radovima. Zapisnici o servisnom održavanju predstavljaju dokumentovanu potvrdu o usklađenosti sa zahtevima za rad.
Rad i održavanje električne opreme vrši se u skladu sa priloženim uputstvima proizvođača ove opreme.
1 Čišćenje korpe za sakupljanje krupnog otpada.

Podignite korpu koristeći priloženi lanac. Izvucite gornji perforirani poklopac sa zadnjeg zida korpe i uklonite otpatke. Vratite gornji poklopac i duž vođica, spustite korpu na lancu na mesto. Prikupljeno smeće se odlaže na deponije čvrstog otpada. Vizuelna kontrola punjenja korpe smećem vrši se u zavisnosti od intenziteta rada stanice. Odvod polimernih materijala i drugih biorazgradivih jedinjenja u kanalizaciju će povećati učestalost čišćenja korpe za sakupljanje krupnog otpada!

2 Čišćenje filtera krupnih frakcija

Isključite podvodne cevi za dovod vazduha glavne pumpe i za izduvavanje filtera. Skinite filter sa nosača i izvući ga iz BIO septičke jame (stanice). Filter se mora prevrnuti i istresti nečistoća (dlake, krečnjačke grudvice koje se skupljaju na dnu) . Ako je voda veoma tvrda, ovaj postupak treba raditi češće. Sve komponente stanice se mogu demontirati i očistiti.

3 Mulj se mora ukloniti iz stanice

ako koncentracija mulja u rezervoaru za aeraciju prelazi 25% zapremine tečnosti ili ako koncentracija mulja u stabilizatoru prelazi 50% uzorkovane zapremine (najmanje 1 l) , ali ne ređe od 1 puta u 3 meseca. Određivanje koncentracije mulja se vrši uzimanjem tečnosti iz odgovarajuće komore u vreme aeracije. Merenja se vrše nakon trideset minuta taloženja mešavine mulja u providnoj posudi zapremine od najmanje 1 litar.

1. način
2. način Postaviti na upravljačkoj jedinici prekidač «KOMPR.» u položaj «ISKLJ.» (nadole). Spustite drenažnu pumpu u rezervoar za stabilizaciju mulja i ispumpajte mešavinu mulja 100%, a zatim napunite zapreminu vodom do nivoa prelivanja. Kada se stabilizator mulja potpuno isprazni, dovoljno je ukloniti mulj jednom u 6 meseci. Posle vršenja ispumpavanja prebaciti prekidač «KOMPR.» u položaj «UKLJ.» (nagore).
7.2. Karakteristike zimskog korišćenja stanica JUNILOS® serije «ASTRA»
Standardni zimski režim
Kućište stanice je izrađeno od polipropilena, koji ima visoke karakteristike toplotne izolacije. Tehnološki poklopac je dodatno izolovan.
Unutar stanice odvijaju se procesi oksidacije sa oslobađanjem toplote. Ako spoljna temperatura vazduha nije niža od –25 °S i postoji najmanje 20% predviđenog po tehničkom listu dotoka otpadnih voda iz domaćinstva i fekalija, stanici nisu potrebne posebne zimske preventivne mere.

Za regione sa čestim padom temperature većim od –25 ° S, preporučuje se preduzimanje mera za sprečavanje smrzavanja u zimskim uslovima. Ovo se može uraditi na nekoliko načina:
 • postaviti kompresor u zagrejanu prostoriju za dovod toplog vazduha u stanicu;
 • preduzeti mere za dodatnu toplotnu izolaciju kućišta i grotla (za to se koriste izolovani poklopci koji se postavljaju preko stanice).

"Konzervacija" za zimski period

Ova aktivnost se sprovodi pod uslovom da otpadne vode ne ulaze u stanicu duže od 3 meseca, i u ovom slučaju stanica radi sezonski. Prilikom «konzervacije» BIO septička jama (stanica) kapaciteta od 0,8 m3/dan i visine «standard» i «midi» potrebno je:
 • izvršiti servisno održavanje stanice;
 • isključite kompresor iz napajanja, demontirajte ga sa stanice (čuvati na toplom i suvom mestu);
 • isključite stanicu iz napajanja;
 • potpuno ispumpati komoru stabilizatora mulja;
 • napuniti stabilizator mulja čistom vodom do nivoa od 1,8 m od dna, ali ne iznad nivoa dovodnog cevovoda;
 • ispumpati višak aktivnog mulja iz rezervoara za aeraciju do nivoa od 1,7 m od dna;
 • dodati čistu vodu u prijemnu komoru do nivoa od 1,5 m od dna, ali ne iznad nivoa dovodnog cevovoda;
 • u svaku komoru stanice staviti 1–2 plastične flaše (2 l ili 5 l) napunjene peskom do 50%;
 • izolovati poklopac stanice neupijajućom izolacijom (debljine najmanje 50 mm);
 • pokrijte stanicu oko perimetra folijom. Film mora biti obezbeđen.

Prilikom konzervacije stanice «JUNILOS - ASTRA - 3», kao i stanica visine «long» nakon ispumpavanja komora, prema gore navedenim uputstvima, napunite ih čistom vodom do radne zapremine (napunite rezervoar za aeraciju, sekundarni taložnik i stabilizator mulja u potpunosti sa vodom do nivoa prelivanja čiste vode, i napunite prijemnu komoru do visine od oko 1 m).

Ostale akcije „konzervacije“ su slične radnjama naznačenim za druge modele stanica serije «JUNILOS - ASTRA».
DA BI SE IZBEGLO «ISPLIVAVANJE» , ZABRANJENO JE POTPUNO ISPUMPAVANJE SADRŽAJA STANICE! U PERIODU «KONZERVACIJE» U STANICU NE TREBA DA DOLAZE OTPADNE VODE!

Prilikom puštanja BIO septičke jame (stanice) u rad, potrebno je:
 • ukloniti plastične flaše iz svih odeljaka stanice;
 • napuniti rezervoar za aeraciju i komore stabilizatora mulja vodom do gornjeg nivoa;
 • montirajte i povežite kompresor na stanicu;
 • priključite stanicu na izvor napajanja električnom energijom.
«Konzervaciju» stanica za prečišćavanje otpadnih voda sprovode stručnjaci servisne službe Proizvođača, ili zvanični predstavnik Proizvođača.
8. Preporuke za korišćenje stanica JUNILOS® serije «ASTRA»
BIO septička jama (stanica) za prečišćavanje otpadnih voda spada u rezervoarsku opremu. Kada je otvorena, predstavlja objekat povećane opasnosti. Da bi se izbegli nesrećni slučajevi potrebno je:


 • deci nije dozvoljeno da se igraju u blizini objekata za tretman;
 • kapice za grotla moraju biti zabrtvljene;
 • pri obavljanju bilo kakvih poslova ili aktivnosti sa otvaranjem poklopaca grotla, deca i životinje moraju se držati na bezbednoj udaljenosti.

Organizacija rada bilo koje stanice u kojoj se vrši biološki tretman zasniva se na vitalnoj aktivnosti živih mikroorganizama. Glavni učesnik u procesu biološkog tretmana je aktivni mulj. Ako nastanu uslovi koji su nepovoljni za razvoj, rast, a posebno ishranu živog organizma, onda se kvalitet čišćenja pogoršava.

Da bi se sprečila pojava gore navedene situacije, potrebno je posmatrati kulturu korišćenja vodovodnih jedinica i kanalizacione mreže.

Zabranjeno je:
 • ispuštanje građevinskog otpada, peska, cementa, kreča, građevinskih smeša i drugog građevinskog otpada u kanalizaciju;
 • ispuštanje polimernih materijala i drugih biorazgradivih jedinjenja u kanalizacioni sistem (u ovu kategoriju spadaju vodonerastvorni toaletni papir i salvete, sredstva za kontracepciju, higijenske kese, filteri od cigareta, folije sa ambalaže itd.);
 • ispuštanje u kanalizaciju naftnih derivata, goriva i maziva, boja, rastvarača, antifriza, kiselina, alkalija, alkohola i slično; ispuštanje u kanalizaciju kućnog, baštenskog otpada, đubriva i drugog baštenskog otpada;
 • ispuštanje u kanalizaciju smeća od šumskih pečuraka, otpada od hrane (ostaci hrane, smeće od čišćenja povrća i voća); ispuštanje velikih količina ulja / masti u kanalizaciju (na primer, iz duboke masti);
 • ispuštanje vode za pranje iz filtera bazena u kanalizacioni sistem; regeneraciona voda iz postrojenja za prečišćavanje pijaće i tehničke vode;
 • ispuštanje veće količine otpadnih voda u kanalizaciju nakon beljenja platna preparatima koji sadrže hlor;
 • ispuštanje u kanalizacioni sistem otpadnih voda iz mašina za pranje veša, preko 1/10 otpadnih voda iz domaćinstva koje ulaze u stanicu;
 • upotreba sredstava za čišćenje koja sadrže hlor i druge antiseptike u velikim količinama;
 • ispuštanje lekova i droga u kanalizaciju;
 • ispuštanje u kanalizaciju vune, izmeta domaćih životinja, kao i hrane za životinje;
 • zabranjeno je ponovno dopremanje prečišćenih otpadnih voda u stanicu za prečišćavanje. U slučaju nedovoljne količine vode, koja određuje performanse uređaja za prečišćavanje ( voda koja se dovozi i sl.), potrebno je razviti individualni sistem za prečišćavanje otpadnih voda.
Neispravnosti, koje su uzrokovane kršenjem ovih tačaka, kao i koje su uzrokovane požarom ili drugim prirodnim pojavama, nisu pokrivene garancijom.
Dozvoljeno je ispuštanje u kanalizaciju:
 • mekanog, lako razgradivog toaletnog papira;
 • odvoda iz mašina za pranje veša, pod uslovom upotrebe praškova za pranje bez hlora;
 • kuhinjskih odvoda koji koriste deterdžente bez hlora; otpadnih voda iz tuš-kabina i kada;
 • male količine sredstava za čišćenje VC šolje, fajansa i kuhinjske opreme jednom nedeljno.

Za efikasan rad stanice potrebno je ne samo izbegavati trovanje hemijskim preparatima, već i pokušati aktivirati tok bioloških procesa, i to:
 • koristiti deterdžente, sredstva za čišćenje, dezinfekciona sredstva, koji uključuju biorazgradive komponente;
 • ne vršiti čišćenje, pranje i druge radove istovremeno, kako bi se sprečilo masovno ispuštanje hemikalija u stanicu;
 • dozvoljena je upotreba bioloških proizvoda prema uputstvima proizvođača.
9. Rok trajanja stanica JUNILOS® serije «ASTRA» serije «ASTRA»
Stanice za prečišćavanje otpadnih voda iz serije modela JUNILOS® «ASTRA» su izrađene od materijala otpornog na hemikalije i koroziju - polipropilena. Sertifikovana proizvodnja, savremene tehnologije i obavezna kontrola kvaliteta proizvedenih proizvoda određuju životni vek, koji iznosi više od 50 godina.

Minimalan rok trajanja aeracionih elemenata - 10 godina.